Лалугерите от ЗЗ "Муранска планина"

В рамките на проект LIFE09 NAT/HU/000384, посветен на опазването на ловния сокол, лалугери от застрашени местообитания бяха преместени в две защитени зони от мрежата Натура 2000 - SKCHVU016 „Захорске Поморавие“ и SKCHVU017 „Муранска планина“. Лалугерите бяха подхранвани с цел да се подобри общото им състояние и да се увеличат шансовете за оцеляване на отделните индивиди. Подхранването е особено важно и поради факта, че през изминалите години обилните дъждове значително допринесоха за намаляване на популациите.

Две лалугерови колонии преместени от застрашени от унищожаване местообитания

Обитателите на две колонии на европейския лалугер, чиито местообитания бяха застрашени от унищожаване, са преместени на по-безопасни пасища. В продължение на пет дни около първи май, членовете на „Група Милвус“ „лагеруват” сред лалугерите от региона на Банат в Западна Румъния. Именно тук се намираха двете застрашени колонни.

Успешно размножаване на ловен сокол в изкуствена гнездилка в Румъния

Артур е първият ловен сокол, загнездил в Банат, Румъния след завръщането на вида в региона. За първи път той и партньорката му бяха наблюдавани от орнитолози от Милвус (Milvus Group) в края на февруари 2012 г. край високоволтов ел. стълб. На върха на стълба има гнездо, направено от клони и по поведението на птиците експертите предполагат, че това е тяхно гнездо, което се явява трето за вида в Банат.

Гнездови успех на ловните соколи (2014)

В сътрудничество с колегите, работещи за националната служба за опазване на природата, извършвахме мониторинг на гнездовия успех на ловните соколи в Унгария, отчасти в рамките на следпроектните дейности на проект LIFE06 NAT/HU/000096 „Опазване на ловния сокол в Карпатския басейн“ и отчасти в рамките на текущия проект LIFE09 NAT/HU/000384 „Опазване на ловния сокол в СИ България, Унгария, Румъния и Словакия“. Тази година очакваме излитането на около 400 млади птици, като сме опръстенили общо 233.
 

Първо потомство в разселените лалугерови колонии в Словакия

Разселването на лалугери (Spermophilus citellus) в рамките на проект LIFE09 NAT/HU/000384, целящ опазването на ловния сокол (Falco cherrug), започна през 2011 г. в Словакия. Оттогава почти 500 лалугера бяха превозени от едни в други, по-подходящи местообитания в две защитени зони за птиците - SKCHVU016 „Захорске Поморавие“ и SKCHVU017 „Муранска планина“. Тази година за първи път бяха региструрани млади животни в „Захорске Поморавие“. Това означава, че размножаването им както и процесът на реинтродукция са били успешни. Надяваме се популацията да се увеличи и в двете зони да се установят стабилни колонии.

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .