Ново наблюдение на ловен сокол (Falco cherrug) до изкуствена гнездилка в Североизточна България

а 16.10.2013 г. екип на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09 NAT/HU/000384) по програмата Лайф+ на ЕС установи женски ловен сокол в близост до една от поставените от БДЗП/БърдЛайф България изкуствени гнездилки в Добруджа. Птицата се рее до един от десетките мигриращи през района обикновени мишелови (Buteo buteo) и след като той продължава полета си на юг, се връща в обратна посока. Това, че прелетът на грабливи е все още активен, не позволява със сигурност да се прецени дали наблюдаваната птица е местна или пришелец, но в същия район има наблюдение на ловен сокол и през гнездовия период на 2013 г. При проверката през 2013 г. обаче самата гнездилка е била заета от двойка черношипи ветрушки (Falco tinnunculus).

Лош гнездови сезон за ловния сокол през 2013 г.

Популацията на ловния сокол беше обект на мониторинг отново през 2013 г. в рамките на проект LIFE09 NAT/HU/000384 „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия“, ЛАЙФ+ проект за опазване на ловния сокол, ръководен от Дирекцията на Национален парк Бюк, Унгария. Съгласно обобщените резултати, лошото време през пролетта не се е отразило добре на ловните соколи.

Моменти от живота на семейство ловни соколи от Румъния

В края на месец май 2013 г., един ловен сокол беше уловен и му беше поставен сателитен предавател. Данните от предавателя на птицата, наречена Торо, разкриха информация за начина, по който ловните соколи използват териториите си за ловуване, за предпочитанията им към местообитанията, за различните източници на храна и размера на гнездовата територия на ловните соколи в Румъния. До скоро този тип информация можеше да бъде събрана единствено чрез полеви наблюдения, продължаващи понякога часове на едно и също място.  Въпреки големите усилия, подобни наблюдения не могат да предоставят информацията, събирана чрез модерните технологии.

Репатриране на лалугери в Национален парк Кишкунсаг

През лятото на 2013 г. репатрирахме около 200 лалугера в една зона от Националния парк Кишкунсаг, която е била ползвана  за отглеждане на култури, но впоследствие е възстановена като пасище в рамките на консервационен проект на Дирекцията на Национален парк Кишкунсаг (ДНПК). В консервационно отношение състоянието на района е много добро и в някои части много прилича на естествено пасище. Когато се взема решение относно мястото за репатриране, нивото на подпочвените води  също се взема предвид, за да се предотвратят по-късни проблеми. На избраното място има обширни тревни площи, разположени  нависоко (над подпочвените води), които биха осигурили безопасност на лалугерите през- периода на хибернация . Друг важен критерий е дългосрочната устойчивост на управлението на тревните площи чрез паша или косене, за да се осигури ниска тревна растителност за животните. Мястото е безопасно, необезпокоявано и управлявано от ДНПК, като по този начин защитата и опазването на лалугерите в района са осигурени. В полза на репатрирането са и издайническите местни имена, като „Хълма на лалугерите“ , „Земята на лалугерите“, които се отнасят до времето, когато районът е бил обитаван от лалугери преди асоциацията на фермерите да го разоре.

Мадар (Birdy) пусна на свобода възстановен ловен сокол

Мадар –Золт Ердей, световен шампион по бокс, пусна възстановен ловен сокол, които бе  намерен преди повече от месец в района на езерото Тиса, Унгария.

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .