Документи за сваляне

На тази страница се намират най-важните документи на проекта по програма LIFE+, които може да бъдат свалени. 

FINAL REPORT >>

Annex E10-1 (PDF) >>

Annex E10-2 (PDF) >>

Annex E10-3 (PDF) >>

Annex E10-4 (PDF) >>

Annex E10-5 (PDF) >>

 

Оп азване на ловния сокол Falco cherrug в Североизточна България, Унгария, Ру мъния и Словакия LIFE09 NAT/HU/000384 2010–2014 (PDF) >>

 

НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ >>

 

Mid-term Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 21/10/2013

 

Report for Dobrogea (PDF) >>
Доклад от пътуването до Добруджа и южна Румъния за проучване на ловния сокол, 13-19 юни 2013 г. 

 

Progress Report (PDF) >>

Доклад за напредъка по проекта през периода 01/07/2011 - 31/12/2012 г.
Дата на докалда: 07/01/2013

 

Satellite-tracked Sakers in Ukraine (PDF) >>

Ловни соколи със сателитни предаватели в Украйна

 

2012 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >> 

Резултати от гнездови сезон 2012 на ловния сокол в Унгария

2011 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

Резултати от гнездови сезон 2011 на ловния сокол в Унгария 

 

Experts' visit to Ukraine (PDF) >>
Посещение на експерти в Украйна,  29 май - 10 юни 2011г.

 

Mission follow up (letter) - 10/07/2012 (PDF) >>

Мисия (посещение) на проекта от 10 до 15 юни 2012 (писмо)

Mission follow up (letter) - 28/11/2011 (PDF) >>

Посещение на проекта на 6 -7 юни 2011 и встъпителен доклад

1. COMMON PROVISIONS (PDF) >>

Общи разпоредби

Inception Report (PDF) >>
Встъпителен доклад за дейностите по проекта през периода 01.10.2010 – 30.06.2011 г.
Дата на доклада: 15.07.2011

 


Срещата за съгласуване на национално равнище между операторите на електропреносни мрежи и румънски неправителствени организации за защита на птиците
Презентациите, направени на срещата и списъкът на участниците (на английски език):

Schedule and participants (PDF) >>

Дневен ред и участници

Birds and power lines - danger and opportunity in the same time - Milvus Group (PDF) >>

Птици и електропроводи – опасност и същевременно възможност – Милвус Груп

The Saker Falcon and electricity - planned activities within the LIFE+ project in Romania - Milvus Group (PDF) >>

Ловният сокол и електричеството – планирани дейности в рамките на проекта по програма LIFE+ в Румъния – Милвус Груп

History of bird protection on power lines and the Unimpeded Sky Agreement in Hungary - MME (PDF) >>

История на защита на птиците по електропроводите и Споразумението за свободното небе в Унгария - MME

Birds and power lines - the situation and national legislation in Romania - MMP (PDF) >>

Птици и електропроводи – ситуацията и националното законодателство в Румъния - ММР

The Saker Falcon and electricity - co-operation with the electric supplier companies within the LIFE and LIFE+ projects - FENCON (PDF) >>

Ловният сокол и електричеството – сътрудничество с доставчиците на елекроенергия в рамките на проектите от програма LIFE и LIFE+ - FENCON

Bird protection on medium voltage transmission system in Hungary - Megawatt (PDF) >>

Опазване на птиците по средноволтовата електропреносна мрежа в Унгария – "Мегават"

Bird protection on high voltage transmission network - MAVIR (PDF) >>

Опазване на птиците по високоволтовата електропреносна мрежа – MAVIR

. . . . . . . . . . . . . . . . . .