Природозащитен статус

Ловният сокол е строго защитен вид в България и каквито и да е посегателства спрямо него се преследват по Закона за биологичното разнообразие и по Наказателния кодекс, като за щети върху вида освен обезщетение от 2500 лв, се предвижда и лишаване от свобода. Ловният сокол е включен и в Червената книга на България в категорията „Критично застрашен”.
 
Видът е включен в Приложение Iна Директивата за птиците на Европейския Съюз( Bird Directive), ПриложениеII на Бернската конвенция (Bern Convention), Приложение IIна CITES, както и в категория „Уязвим” от Световната Червена книга на IUCN.
 
За постигане на по-голям ефект от природозащитните усилия, заинтересованите страни разработиха Международен план за действие, който регламентира усилията за опазване на ловния сокол както във всяка от страните в ареала му, така и от страна на Европейския Съюз. Най-голямата популация на ловния сокол в Европейския съюз се намира в Унгария. Тази страна е и един от малкото примери, където благодарение на успешни природозащитни мерки броят на двойките е увеличен от около 30 на над 200, при това – във време, когато видът намалява катастрофално навсякъде по света. Този факт категорично определя водещото място на унгарските експерти в опазването на ловния сокол. Настоящият проект цели прилагането на успешния опит и подходи за спасяването на ловния сокол и в България и Румъния.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .