Štatút ochrany

 

Sokol rároh (Falco cherrug) je považovaný za chránený druh v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Jeho spoločenská hodnota je určená na 100 000,- Sk podľa prílohy č. 32 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle uvedenej vyhlášky je sokol rároh zaradený v prílohe č. 4B (Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia) ako druh národného významu.

Druh je zaradený do:

  • prílohy II Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Washingtonská konvencia; CITES),
  • prílohy II Dohovoru o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernská konvencia),
  • prílohy II Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnská konvencia),
  • prílohy č. I Smernice č. 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov (Birds Directive)

V záujme účinnejšej ochrany druhu v Európe dotknuté európske štáty zostavili Akčný plán, ktorý určuje aj ochranárske činnosti Európskej Únie zamerané na ochranu tohto druhu. Na vypracovanie Akčného plánu ochrany sokola rároha boli okrem iného vyzvaní maďarskí aj slovenskí odborníci, čo je uznaním za doterajšej úsilie vyvinuté v záujme ochrany sokola rároha. V Maďarsku žije najpočetnejšia populácia sokola rároha v rámci Európskej únie, takže maďarskí odborníci disponujú dostatočným množstvom skúsenosti. Odborníci, ktorí vypracovali akčný plán, sa prvý krát stretli vo februári 2005 v meste Csákvár.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .