Описание на проекта

 

Цели на проекта

Този проект цели да подпомогне дългогодишните усилия за стабилизиране на основните европейски популации на ловния сокол (Falco cherrug),който е световно застрашен вид, включен в Пролижение Iна Директивата за птиците и определен като приоритетен вид за проекти, финансирани по програма Life+ Nature. Цялата европейска полулация на вида възлиза на около 450 гнездящи двойки. В момента Унгария и Словакия поддържат около 47% от общата европейска популация. Благодарение на финансовото подпомагане от ЕС тази популация бе стабилизирана и отбеляза стабилно увеличаване, докато останалата част на европейската и световната полулация като цяло все още намаляват. Проектът LIFE06 NAT/H/000096предостави революционно нова информация относно рисковете, преживяемостта, миграцията и скитането на младите птици. Разбрахме, че нивото на оцеляване на младите птици може да бъде по-високо, отколкото смятахме преди. При скитането си те покриват много големи територии, от Испания до Казахстан, но повечето време прекарват в близко разположените Румъния, България и Сърбия, където има просторни слабо населени местообитания, отговарящи на изискванията на вида. Тези местообитания може да бъдат потенциални разширения на ареала на основната популация, стига да предоставят досатъчно места за гнездене и по-малко застрашаващи фактори.

Настоящият проект има за цел да прехвърли знанията и опита на унгарските и словашките партньори, натрупани по време на проект LIFE06 NAT/H/000096, към партньорите от България и Румъния и да им помогне да приложат най-добрите практики на опазване на ловния сокол.

В същото време, проектът цели да премахне някои от заплахите за вида в сърцевинната част на неговия ареал в Европа. Главните фактори, които смятаме, че застрашават популацията, са загубата на местообитания и влошаването на условията за живот в естествените гнездови територии, влошаване на състоянието на местообитанията, където видът се храни и загуба на хранителни ресурси, повишена смъртност вследствие на токови удари и незаконен отстрел, намален гнездови успех поради разрушаването на естествените гнезда, безпокойство, причинено от човека и вероятна по-висока смъртност при миграция и / или в зимните местообитания. В България като основна причина за критичното състояние на ловния сокол се очертава целенасоченото ограбване на гнездата и улавяне на ловни соколи за нуждите на соколарството, макар ловът със соколи в страната да е забранен със закон.

Целта на проекта е да създаде благоприятни условия за потенциално разрастване на основната популация и естественото й разселване в съседните страни, за да се постигне стабилизация в краткосрочен план, като това да доведе до стабилен растеж на популацията на ловния сокол в Европа.

 

Дейности и подходи

Този проект ще се фокусира върху осигуряването на гнездови местообитания чрез опазване и създаване на подходящи за размножаване територии, както и създаване условия за заселване на ловен сокол в потенциални нови гнездови територии чрез поставяне на сигурни откъм ограбване изкуствени гнездилки. Проектът ще положи усилия да проучи по-добре предпочитанията на вида към храни и хабитати, да въведе методи за управление на местообитанията в Специално защитените зони (зоните от мрежата НАТУРА 2000), които са благоприятни за лалугера (Spermophilus citellus) и да повлияе на арго-екологичните схеми за управление на местообитания. В Словакия и Румъния лалугерът ще бъде реинтродуциран в някои от потенциалните хабитати на ловния сокол. Проектът също така ще предприеме действия за намаляване на основните фактори, причиняващи смъртност. Това ще включва изолиране на опасните електрически стълбове в близост до гнездовите територии и местата за хранене, както и охраната на гнезда за намаляване на риска от ограбване и на отстрела на птици от бракониери. За да прецени промените в популационите тенденции, проектът ще направи оценка на загубата на птици по време на миграция чрез сателитно проследяване и ще събира информация от зимните местообитания. С помощта на сателитни предаватели ще се картира използването на местообитанията от възрастните птици, основно в районите където съществуват или са планирани вертоенергийни паркове. Така ще можем да проследим по-добре ефекта на ветрогенераторите върху поведението на ловния сокол.Данните, получени по този начин може да се използват при планирането и / или издаването на разрешения за ветроенергиийни паркове.

Ще бъде проведена интензивна комуникационна програма за повишаване на осведомеността на целевите групи и създаване на съпричастие и подкрепа за опазването на ловния сокол. Вниманието ще бъде насочено към фермерите, ловците и служителите в ловните стопанства, както и към политическите лидери на местно и национално ниво. Ще бъдат поставени информационни табла и указателни табели. За да оценим промените в популационните тенденции и успеха на природозащитните дейности по проекта, ще проведем всеобхватна програма за мониторинг, която ще ни даде информация за промените в популационните параметри както на ловния сокол, така и на лалугера. 

                                                  

Очаквани резултати

В резултат от този проект, условията за опазване на ловния сокол в проектния район ще бъдат значително подобрени. Очакваме през 2014 г.  популацията на вида да достигне 5 двойки в Североизточна България, 200 двойки в Унгария, 10 двойки в Румъния и най-малко 35 двойки в Словакия. До 2020 г. популацията на ловния сокол в Североизточна България трябва да нарасне до 7 двойки, в Унгария – 210 двойки, в Румъния – 15 двойки и в Словакия – 40 двойки. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .