Popis projektu

 

Ciele projektu

Cieľom projektu je podporiť snahy posilniť európsku jadrovú populáciu sokola rároha (Falco cherrug), globálne ohrozeného druhu, ktorý je uvedený v Prílohe 1 Smernice o vtákoch a je tiež zaradený medzi prioritné druhy v rámci projektov programu LIFE-Príroda. Celková európska hniezdna populácia bola odhadnutá na 450 párov. V súčasnosti sa 47% celkovej európskej populácie vyskytuje v Maďarsku a Slovenskej republike. Vďaka finančnej podpore Európskej únie boli tieto populácie stabilizované a majú rastúci trend, zatiaľ čo populácia v Európe, ako aj z globálneho hľadiska, stále klesá. Projekt LIFE06 NAT/H/000096 sprostredkoval množstvo prevratných, nových informácií o rizikách, miere prežitia, migrácii a ďalšom pohybe mláďat. Zistili sme, že miera prežitia mláďat môže byť vyššia, ako sme pôvodne predpokladali. Mladé jedince sa pohybujú v rámci širokého areálu od Španielska po Kazachstan, ale viac času trávia v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku, na lokalitách s vhodnými biotopmi s rôznou hustotou populácie. Tieto biotopy môžu byť potenciálne pre zväčšovanie areálu rozšírenia jadrovej populácie, ak by tu bolo dostatok hniezdnych príležitostí a došlo by k redukcii faktorov ohrozenia.

Cieľom projektu je odovzdať poznatky a skúsenosti maďarských a slovenských organizácií, získané počas projektu LIFE06 NAT/H/000096, projektovým partnerom z Bulharska a Rumunska a zároveň im pomôcť implementovať optimálne metódy ochrany druhu.

Zároveň má projekt za cieľ eliminovať niektoré faktory ohrozenia v jadrovej oblasti.

Na populáciu vplýva niekoľko hlavných faktorov ako strata a degradácia prirodzených hniezdnych lokalít, degradácia potravných biotopov a strata zdrojov potravy, rast úmrtnosti spôsobenej zásahom elektrickým prúdom na stĺpoch elektrického vedenia, nelegálna činnosť ako zástrely, otravy, odchyty, vykrádanie hniezd, znížená úspešnosť hniezdenia v dôsledku rozpadu prirodzeného hniezda, vyrušovanie človekom a možný rast mortality na migračných trasách a zimoviskách.

Zámerom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre potenciálne expandujúcu jadrovú populáciu do susedných krajín, aby bola v krátkom čase dosiahnutá stabilizácia a prostredníctvom toho aj trvalý rast populácie sokola rároha v Európe po tom, ako opatrenia realizované v rámci tohto projektu budú účinné.

Aktivity a metódy zahrnuté v projekte 

Tento projekt bude zameraný na zabezpečenie ochrany existujúcich hniezdnych lokalít a teritórií sokola rároha, ako aj na vytváranie nových, prostredníctvom inštalácie hniezdnych búdok. Projekt sa bude snažiť lepšie pochopiť potravné a biotopové preferencie druhu, zaviesť manažmentové postupy vhodné pre sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) v CHVÚ a tiež navrhnúť a implementovať agro-environmentálnu schému pre zabezpečenie vhodného manažmentu. Syseľ pasienkový bude reintrodukovaný na niektoré lokality v lovných teritóriách sokola rároha. V rámci projektu tiež budú realizované aktivity na redukciu kľúčových faktorov úmrtnosti. Toto bude zahŕňať ekologizáciu nebezpečných stĺpov elektrického vedenia v okolí hniezdnych a potravných lokalít a stráženie hniezd z dôvodu eliminácie nelegálnej činnosti a vyrušovania. Na vyhodnotenie zmien v trende vývoja populácie budú s využitím satelitnej telemetrie vyhodnocované údaje o migrácii jedincov a zo zimovísk. Satelitné vysielačky budú použité aj na sledovanie využitia biotopov dospelými jedincami, predovšetkým v oblastiach s existujúcimi, alebo plánovanými veternými parkmi, so zámerom zistiť vplyv veterných parkov na druh. Takto získané údaje môžu byť využité pri plánovaní a v schvaľovacích procesoch veterných parkov. Zvýšenie povedomia cieľových skupín a podporu opatreniam zameraným na ochranu zabezpečí intenzívny komunikačný program, cielený na užívateľov pozemkov, poľovníkov a politikov na lokálnej aj národnej úrovni. Jeho súčasťou bude umiestňovanie informačných tabúľ. Vyhodnotenie trendov vývoja populácie a stanovenie úspešnosti jednotlivých aktivít projektu, bude zabezpečovať komplexný monitoring, informujúci o zmenách parametrov populácie oboch druhov – sokola rároha aj sysľa pasienkového.

Očakávané výsledky

Ako výsledok projektu, podmienky ochrany sokola rároha sa v projektovom území významne zlepšia. Očakáva sa, že v roku 2014 bude populácia sokola rároha 5 párov v Dobrudži na území Bulharska, 200 párov v Maďarsku, 10 párov v Rumunsku a minimálne 35 párov na Slovensku. V roku 2020 by mala populácia narásť na 7 párov v Dobrudži, 210 párov v Maďarsku, 15 v Rumunsku a minimálne 40 párov na Slovensku. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .