Дейности

 

ДЕЙНОСТ A.1:

Оценка на ефекта от настоящите земеделски субсидии и свързаните с тях селскостопански практики за управление на местообитания на ловния сокол в България и Румъния чрез прилагане на унгаро-словашкaта методика

Дори и най-обикновените селскостопански територии могат да се превърнат в местообитание на ловния сокол, стига те да се управляват по подходящ начин и да осигуряват достатъчно храна и сигурност за вида. Тази дейност цели постигане на благоприятно за ловния сокол управление на такива местообитания чрез прилагането на подходящи агро-екологични схеми за получаване на субсидии. Проектът ще разработи препоръки за приспособяване на на системата за агро-екологично субсидиране така, че да обхване различни местообитания на ловния сокол. Чрез осигуряване на финансова заинтересованост на стопаните на земите в районите с ловни соколи се цели постигане на устойчивост в опазването на вида в бъдеще.

ДЕЙНОСТ A.2:

Разработване на насоки за управление на местообитания в пасища и тревни площи, както и на предложение за субсидии за стимулиране на подходящи земеделски практики в защитени местообитания на лалугера чрез използване на унгаро-словашката методика, тествана от предходния проект по програма LIFE

Лалугерът(Spermophilus citellus) е една от най-предпочитаните жертви на ловния сокол, която обаче има специфични изисквания към местообитанията си. Той се нуждае от ниско изпасана трева. Тази дейност цели постигане на благоприятно за ловния сокол управление на такива местообитания и прилагането на агро-екологични схеми за получаване на субсидии. Проектът ще разработи препоръки за приспособяване на системата за агро-екологично субсидиране така, че да благоприятства ловния сокол в различни местообитания на лалугера.

ДЕЙНОСТ A.3.:

Изготвяне на насоки относно въздействието на ветроенергийните паркове върху популацията на ловния сокол, насочени към институциите, оценяващи инвестиционните намерения за ветроенергийните паркове

Ветроенергийните паркове се считат за неизчерпаем източник на чиста енергия и затова все повече такива се планират и строят във всички страни, обект на проекта. В литературата се цитират данни за птици, убити от турбините, обаче не съществуват точни данни относно ефекта на ветроенергийните паркове нито върху гнездящата популация на ловния сокол, нито върху скитащите млади птици. Природозащитните институции не разполагат с данни, документи или опит, въз основа на които да вземат адекватно решение относно разполагането на нови ветроенергийни паркове в съседство с местообитания на ловния сокол.

Възрастните мъжки и някои млади птици от гнездата около съществуващите вероенергийни паркове в Унгария, Словакия и Румъния ще бъдат снабдени с предаватели, за да се проследи движението на птиците около турбините и въздействието на ветровите паркове върху тях. Предаватели ще бъдат поставени и на семейство ловни соколи в някоя от териториите, отредени за изграждане на ветроенергиен парк. Ще бъдат разработени насоки за природозащитните институции, които може да се ползват при оценката на инвестиционни предложения за нови ветроенергийни паркове.

ДЕЙНОСТ A.4.:

Определяне на състава на храната на ловния сокол чрез видеокамера и фотокапани в гнездилките

В Унгария ще бъде монтирана видеокамера, която ще заснема живота на семейство ловни соколи в един от най-добре проучените пилотни райони на предишния проект по LIFE. Записите ще бъдат анализирани с цел определяне на видовете плячка. Камерата ще излъчва на живо и в интернет страницата на проекта (D4). Освен видеокамерата, в Унгария ще бъдат инсталирани още 16 фотокапани, които ще заснемат плячката, която възрастният мъжки донася в гнездото.

В Румъния ще бъдат инсталирани три фотокапана в три от съществуващите гнезда в Северна Добруджа и записите ще се преглеждат за идентифициране на жертвите. Тези три гнезда са застрашени и ще бъдат наблюдавани отчасти със същата техника по дейност C6.

В Словакия ще бъде инсталирана една видеокамера в гнездо, което се намира на много добре проучено място в рамките на проект LIFE06 NAT/H/000096. Записите ще се преглеждат за определяне на плячката и резултатите ще се съпоставят  с тези от мониторинга, извършен по предишния проект LIFE06 NAT/H/000096. Ще има възможност за съпоставяне на записите с резултатите от проучването на хранителни останки, за да се установи какво количество хранителни остатъци остават в гнездото след гнездовия период. Два фотокапана ще бъдат монтирани с цел определяне на плячката и евентуално на причината в случай на неуспешно гнездене. Резултатите от анализите на записите от  камерите в Словакия и Ръмъния ще бъдат сравнявани. 

ДЕЙНОСТ C.1:

Прилагане и популяризиране на агро-екологичната схема за лалугера (Spermophilus citellus)

В Словакия ще бъде проложена специална агро-екологична схема за лалугера. Управлението на земи по тази схема ще бъде осъществено в две защитени зони, където ще бъдат разселени лалугери според дейност С3. Подробностите по схемата ще бъдат съгласувани със земеделските стопани, след което с тях ще се подпишат договори. Прилагането на схемата ще бъде обект на редовен мониторинг и дискусии с фермрите. 

ДЕЙНОСТ C.2:

Изготвяне и инсталиране на гнездилки в България и Румъния съгласно унгарския опит

С отчитане на успешния унгарски опит ще бъдат избрани най-подходящите места за поставяне на гнездилки в България и Румъния. Два различни типа изкуствени гнездилки (дървени и алуминиеви), разработени и използвани успепно от MME/BirdLife – Унгария в рамките на предишния проект по LIFE, ще бъдат изработени и инсталирани в зависимост от мястото – на дървета и на стълбове от високоволтови електропроводи.

Гнездилките ще се поставят в потенциални местообитания на ловния сокол, които изобилстват от храна, но не предлагат места за гнездене, или в такива в които ще се разселват лалугери (С3). Приоритетно ще се избират места, в които липсват места за гнездене и вече са идентифицирани като подходящи за обитаване от вида.

ДЕЙНОСТ C.3:

Разселване (репатриране) на лалугера в местообитания, попадащи в Натура 2000 в Унгария, Словакия и Румъния въз основа на унгаро-словашкия опит

Насоките, изготвени от проект LIFE03 NAT/SK/000098 и използвани от проект LIFE06 NAT/H/000096 ще бъдат разпостранени и използвани от партньорите. Дейността ще се извършва през пролетта или лятото. Първо ще бъдат подбрани потенциалните хабитати и най-подходящите места в тях, след което ще се изкопаят дупки с размери 5 cm диаметър и дълбочина 50 cm на площ с размери 5-5 m, която ще бъде оградена с мрежа. От избран район ще бъдат уловени с капани около 50-100 животни и ще бъдат пренесени в индивидуали клетки до новоподготвеното местообитание. Там те ще бъдат освободени и охранявани в продължение на една седмица.  

ДЕЙНОСТ C.4:

Установяване и обезопасяване на опасни електрически стълбове

Най-опасните средноволтови (20 - 30kV) електричеки стълбове в районите на размножаване и хранене на ловния сокол в България, Унгария, Румъния и Словакия ще бъдат изолирани. Предварително ще бъде направено базово проучване за откриване на мъртви птици и идентифициране на опасните стълбове. Изолиране на опасните електропроводи се предвижда и в районите на поставяне на изкуствени гнездилки за ловен сокол. 

ДЕЙНОСТ C.5.:

Отглеждане и размножаване на пострадали птици и връщане в природата на младите

Въз основа на опита, придобит по време на проект LIFE06 NAT/H/000096 в Унгария, с помощта на MME ще бъдат изработени специални волиери за отглеждането и евентуално размножаване на пострадали птици в Румъния и Словакия.

ДЕЙНОСТ C.6.:

Охраняване на застрашени гнезда с помощта на фото-капани и видеокамери в Румъния и Словакия

През гнездовия сезон застрашените гнездови територии, където безпокйството или умишленото посегателство от страна на бракониери може да застрашат гнездовия успех, ще бъдат охранявани. В случаите на случайно безпокойство от страна на човека такава охрана се налага само през най-чувствителния период на гнезденето, за около 5-6 седмици. За предотвратяване на умишлено посегателство, като обиране на гнездо от бракониери и др., охраната следва да продължи 10-11 седмици. Застрашените гнезда ще се охраняват с помощта на видеокамери и/ или фото-капани. Видеокамерата и GSM охранителната система се инсталират близо до гнездото по начин, който позволява наблюдението на околността при всякакви метеорологични условия от постоянен персонал, разположен на определено разстояние от гнездото. Камерата предава сигнал непрекъснато, дори през нощта. Благодарение на GSM системата, в случай на прекъсване на сензорите се включва аларма. Охраната получава постоянен звук и от случващото се в гнездото.

Фото-капаните, използвани при дейност A4 ще бъдат инсталирани при гнездата така, че при всяко движение те да правят документална снимка на гнездото. В случай на умишлено безпокойство ще бъде уведомявана полицията. 

ДЕЙНОСТ C.7:

Поставяне на сателитни предаватели на млади птици за събиране на данни от миграцията и скитанията им

Четири млади птици в Румъния ще бъдат снабдени със сателитни предаватели преди да напуснат гнездата си с цел събиране на данни от миграцията и скитането на птиците. Събраните данни ще бъдат използвани за идентифицирането на важни територии за ловния сокол в Румъния или други страни и потенциални заплахи за птиците.

ДЕЙНОСТ D.1:

Лобиране за поставянето на гнездилки върху електрически стълбове

В Румъния ще бъде организирана среща, на която унгарските и словашките партньори ще представят опита си в сътрудничеството, работата и постиженията по поставяне на гнездилки върху високоволтови електрически стълбове пред управленския екип на румънската компания „Транселектрика”, която стопанисва повечето от електропроводите, подходящи за поставяне на гнездилки в страната. След тази среща унгарските партньори ще организират учебно пътуване за румънските си колеги в Унгария. 

ДЕЙНОСТ D.2:

Лобиране за изолацията на електрически пилони

В Румъния ще бъде организирана среща, на която унгарските и словашките партньори ще представят опита си в сътрудничеството, работата и постиженията в изолирането на средноволтови електропроводи пред управленския екип на румънски доставчици на електроенергия, които стопанисват този вид електропроводи. Словашките партньори ще представят ситуацията в Словакия, където електрическите компании са задължени по закон да изолират всички опасни пилони в определен срок. След тази среща унгарските партньори ще организират учебно пътуване  за румънските си колеги в Унгария. 

ДЕЙНОСТ D.3:

Поставяне на информационни табели в района на проекта

Предвижда се поставяне и поддръжка на информационни табели в районите на проекта покрай главните пътища или на други оживени места. Табелите трябва да са разположени на стратегически места, достъпни и видими за максимален брой хора. На таблата трябва да има емблемата на LIFE и тези на партньорите и донорите.

ДЕЙНОСТ D.4:

Създаване и поддържане на интернет страница

Проект LIFE06 NAT/H/000096 има много успешна и посещавана страница в интернет: www.sakerlife.mme.hu. Този проект приключи преди започването на настоящия, така че страницата му ще бъде адаптирана, за да представи и новите дейности и партньори. Ще бъдат добавени и версии на български и румънски език.

ДЕЙНОСТ D.5:

Осигуряване на обществена подкрепа за усилията по опазването на вида

Проектът ще проведе комуникационна кампания в районите, където се срещат ловния сокол и лалугера. Подходът към разработването и разпостранението на информация и послания за проекта и неговите цели ще бъде адаптиран, така че да отчита особеностите на различните целеви групи.

Основните компоненти на кампанията са следните:

1. Издаване на атрактивен многоезичен плакатс размер А2, който ще се разпостранява сред фермери, ловци, местни лидери и политици по време на срещи, както и сред доброволците, които работят по проекта. Те ще бъдат насърчавани да го поставят на често посещавани публични мета, като общини, училища, медицински центрове и заведения.

2. Дипляна за фермерите, ловците, земеделските консултанти, местните лидери и политици относно целите, партньорите, работата по проекта и в частност ползването на химически препарати в селското стопанство.

3. Ще бъде заснет 30-минутен популярен видеофилм,  който ще използван за запознаване на обществеността с опазването на ловния сокол. В DVD вариант филмът ще бъде предложен на национални и регионални телевизии. Филмът ще бъде показван и по време на работни срещи и семинари.

ДЕЙНОСТ D.6:

Информиране на медиите за целите, дейностите и постиженията на проекта

Прилаганата комуникационна стратегия ще бъде координирана централно, с отчитането на спецификите във всяка от страните.

ДЕЙНОСТ D.7:

Популярен доклад

Ще бъдат отпечатани 4000 броя от популярния доклад (8-12 стр.) за състоянието на ловния сокол, целите, дейностите и постиженията на проекта. Докладът ще бъде изготвен на английски, български, румънски, словашки и унгарскиезик на хартия и в електронен формат и ще се разпостранява на работни срещи, както и в PDF формат на интернет страницата на проекта. 

ДЕЙНОСТ E.1:

Мониторинг на инсталираните гнездилки в България и Румъния съгласно унгарския и словашкия опит (вкл. събиране и анализ на хранителни остатъци)

Инсталираните гнездилки ще бъдат проверявани по време на гнездовия сезон. Заетите ще се проверяват от екипите и по време на опъстеняването на малките. От всяка партньорска организация ще се води регистър на мониторинга на гнездилките .

Честота на проверките:

1. Проверка на гнездилките през ранната пролет;

2. Проверка на гнездилките с цел установяване на заемането им;

3. Проверка на заетите гнездилки по време на маркирането на птиците;

4. Проверка на гнездилките след като малките ги напуснат с цел да се установи дали има мъртви малки и да се съберат хранителни остатъци.

ДЕЙНОСТ E.2:

Мониторинг на разселената лалугерова популация с помощта на унгаро-словашкия опит, натрупан по време на предишния проект по LIFE

Разселените лалугери ще бъдат наблюдавани по същия метод, който е използван по време на проект LIFE06 NAT/H/000096. Той е базиран на стандартния метод, ползван в системата за ежегоден мониторинг на биоразнообразието. Ще се събира и информация относно качеството и управлението на местообитанията. Данните ще се подават към Националната база данни за биологичното разнообразие. 

ДЕЙНОСТ E.3:

Проверка на ефективността от обезопасяването на електрически стълбове

През първата година на проекта ще се извърши базово проучване на птиците, убити от опасните 22 kV и 30 kV A електропроводи (С4). След изолирането на опасните стълбове ще се направи още едно проучване. Труповете на птиците около електропроводите ще се събират и определят. Данните ще се сравняват с цел оценка на ефективността на изолирането. 

ДЕЙНОСТ E.4:

Техническо управление на проекта

За изпълнението на дейностите по проекта ще се създаде ефективна рамка за управление. Успешната система за управление на предишния проект LIFE06 NAT/H/000096 ще бъде приложена и тук.

ДЕЙНОСТ E.5:

Финансово управление

1. Финансов мониторинг: Това задължение ще бъде изпълнено с назначаването на проектен администратор (ПА), който ще извършва ежедневен мониторинг, както и независим одитор, който ще заверява финансовите извлечения за Европейската комисия и ще гарантира, че финасовите документи отговарят на всички изисквания на Общите разпоредби на програма LIFE. Одиторът ще извършва и ежегодни проверки на документацията на партньорите. Асоциираните бенефициенти трябва да изпращат месечни финансови отчети, за да може проектният администратор да следи ефективно финансовото състояние на целия проект.

2. Изготвяне на междинни финансови доклади: Междинен финансов отчет ще се изготвя от ПА когато бъдат изразходвани 150% от първото финансово плащане.

3. Изготвяне на окончателен финансов доклад: Окончателния финансов доклад се изготвя до 90 дни след приключването на проекта.

ДЕЙНОСТ E.6:

Обучение на екипите по проекта

Участниците в проекта ще посещават обучителни модули, за да се запознават по-подробно със схемата на проекта, работните подходи, ползваните инструменти, методите на управление и съхранение на данни, потока на информация, администрацията, финансовата администрация и отчетност. Лекциите ще се състоят в началото на обучението, а практическите полеви демонстрации са предвидени за втората му част.

ДЕЙНОСТ E.7:

Провеждане на срещи на Управителния съвет

След подписването на споразуменито за грантовете ще бъде създаден Управителен съвет с участието на директорите на организациите – бенефициенти. Министерството на околната среда и водите на Унгария и съответните министерства на Словакия, България и Румъния също ще бъдат поканени да изпратят свои представители в Управителния съвет. Съветът ще се председателства от директора на координиращия бенефициент. Срещите на УС ще се състоят всеки септември. След първата среща на УС след започването на проекта, втората среща ще има за цел да провери дали набелязаните дейности са били изпълнени успешно и дали финансовите споразумения са били ефективни. През следващите години срещите на УС ще се фокусират върху техническите дейности и финансовите разходи, направени през предишния 12-месечен период и тези, планирани за следващия.

ДЕЙНОСТ E.8:

Базово проучване за оценка успеха на проекта

В началото на проекта ще се извърши базово проучване във всички райони на проекта в България и Румъния с цел оценка на размера на съществуващата популация на ловния сокол. Проучването ще се извърши през ранна пролет и ще се концентрира върху възможните места за гнездене (скали, високоволтови електрически стълбове, големи дървета и покрайнини на гори). Екипите ще търсят териториални възрастни птици и заети гнезда. Тази дейност ще се извършва от местните екипи на проекта и доброволци, с помощта на бенефициентите от Унгария и Словакия.

ДЕЙНОСТ E.9:

Събиране на данни за миграция и имиграция чрез сателитно проследяване, опръстеняване и анализ на пера

Местоположението на 36 птици, снабдени със сателитни предаватели по дейности A1, A3 и C7 ще се отчита редовно в продължение на около три години. На интернет страницата на проекта ще се поддържа карта на движението на маркираните птици. Резултатите от мониторинга на приджижването на ловния сокол ще се използват като основа за изпълнение на дейности А1, А2 и С7:

- A1: в Румъния и България данните от мониторинга ще представляват важен елемент от оценката на съществуващите схеми на субсидиране на земеделските стопани от гледна точка на опазването на ловния сокол;

- A3: резултатите от мониторинга на ловния сокол ще се използват при оценката на инвестиционни предложения за създаване на ветроенергийни паркове в Унгария, Словакия, Румъния и България;

- C7: данните от мониторинга ще послужат и за проследяване на движението на ловния сокол в Румъния и картиране на подходящите местообитания и заплахи с цел оптимизиране на опазването на вида в Румъния.

В случай на изгубване на връзката или получаване на сигнал от една и съща позиция, асоциираните бенефициенти във въпросния район ще трябва да проучат причината за това или да изпратят екип за проследяване в страните извън проектната територия.

Опръстеняването на малките и събирането на проби от перата им за ДНК анализ също представляват средства за проучване на придвижването на ловния сокол и връзките между популаците, което прави природозащитните усилия по-ефективни. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .