Actions

 

A1 Vyhodnotenie vplyvu súčasných poľnohospodárskych dotácií a súvisiacich manažmentových opatrení na biotopoch sokola rároha v Bulharsku a Rumunsku s využitím maďarsko–slovenských metód

Rôzne typy krajiny, vrátane bežných poľnohospodárskych území, môžu byť dôležitým biotopom pre

výskyt sokola rároha, za predpokladu, že sú vhodne obhospodarované tak, že poskytujú dostatok potravy. Táto aktivita sa zaoberá manažmentom biotopov vhodných pre sokola rároha  a systémom poľnohospodárskych dotácií. Projekt vypracuje odporúčanie pre úpravu agro-environmentálneho príspevkového systému s ohľadom na požiadavky sokola rároha v rôznych biotopoch.

 

A2 Vytvorenie príručky manažmentu trávnych porastov a návrhu na vhodný systém dotácií na podporu vhodných spôsobov obhospodarovania v chránených biotopoch sysľa pasienkového s využítím maďarsko – slovenských metód ako výsledku predchádzajúceho LIFE projektu

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je jednou z najpreferovanejších koristí sokola rároha. Požiadavky na jeho biotop sú veľmi špecifické; vyžaduje tesne spásané trávne porasty. Tento projekt sa zaoberá manažmentom agro-environmentálnych príspevkov na udržiavanie týchto biotopov.

Projekt vypracuje odporúčanie pre úpravu systému agro-environmentálnych príspevkov s ohľadom na požiadavky sokola rároha v rôznych biotopoch a sysľa pasienkového na trávnatých porastoch.

 

A3 Príprava príručky ohľadom vplyvu veterných elektrární na populáciu sokola rároha pre orgány posudzujúce zámery na výstavbu veterných elektrární.

Veterné elektrárne sú považované za prakticky nelimitované zdroje ekologickej energie, čo má za
následok zhusťovanie ich plánovaného a faktického výskytu v krajoch, na ktoré sa sústreďuje
tento projekt. I keď v literatúre sa objavujú zmienky o zabitých vtákoch, presné údaje
o vplyve veterných elektrární na pohlavne aktívnu populáciu sokola rároha a samostatne aktívnych
juvenilných jedincov však neexistujú. Ochranárske autority nedisponujú žiadnymi dátami,
dokumentmi či skúsenosťami, ktoré by im umožnili zodpovedne rozhodovať o umiestňovaní
veterných turbín v biotopoch sokola rároha. Dospelé samce a niekoľko juvenilných jedincov
z hniezd okolo existujúcich veterných elektrární budú označené PTT za účelom kontroly
pohybu vtákov v okolí turbín a vplyvu turbín na pozorované vtáky. Rodina sokola rároha
môže byť vybratá a označená aj v niektorých vybraných územiach s plánom pre budúcu výstavbu
veterných turbín. Výsledné vypracované postupy pri umiestňovaní veterných elektrární budú
využiteľné ochranárskymi autoritami. 

 

A4 Identifikácia zloženia koristi s využitím videokamery a fotopascí pri hniezdach z dôvodu presvedčenia poľovníkov a chovateľov holubov.

V Maďarsku bude nainštalovaná jedna kamera v rámci intenzívne študovaných území niekdajšieho projektu LIFE za účelom dokumentácie životného štýlu vybranej rodiny sokola rároha. Nahrávky budú následne vyhodnotené za účelom identifikácie lovených druhov koristi. Video bude naživo vysielané na web stránke (D4). Okrem videokamery bude v Maďarsku umiestnených 16 fotografických pascí na zaznamenávanie druhov koristi prinesených do hniezda dospelým samcom.

V Rumunsku budú inštalované tri fotografické pasce v troch existujúcich hniezdach v severnej Dobrudži a zo vzniknutých záznamov budú identifikované lovené druhy koristi. Všetky tri hniezda sú chránené a budú monitorované sčasti s rovnakým výstrojom, aký je použitý v rámci projektu C6.

Na Slovensku bude nainštalovaná jedna videokameru v hniezde intenzívne študovanom v rámci projektu LIFE06 NAT/H/000096. Nahrávka bude ohodnotená a vyskytujúce sa druhy koristi budú identifikované; výsledky budú porovnané s tými nadobudnutými prostredníctvom projektu LIFE06 NAT/H/000096. Takisto bude možné získané nahrávky porovnať s výsledkami analýzy zostatkov koristi, za účelom stanovenia množstva potravových zvyškov po období hniezdenia. Dve fotografické pasce budú inštalované v hniezdach na rozoznávanie koristi a pre stanovenie dôvodu prípadných neúspešných odchovov. Výsledky analýzy získaných záznamov z kamier na Slovensku a v Maďarsku budú následne vzájomne porovnané.

 

C1 Implementovanie, propagácia a presadenie agro-environmentálnej schémy pre sysľa pasienkového

V rámci tejto aktivity bude realizovaná špecifická agro-enviromentálna schéma pre sysľa pasienkového. Jej uplatňovanie bude zabezpečené v dvoch chránených vtáčích územiach (CHVÚ)!, kde bude syseľ vypustený v rámci aktivity C3. Poľnohospodárska pôda bude obhospodarovaná miestnymi poľnohospodármi podľa navrhovanej agro-enviromentálnej schémy. Detaily tejto schémy budú dohodnuté s konkrétnymi poľnohospodármi a bude medzi nimi a RPS uzavretá zmluva. Uplatňovanie tejto schémy bude pravidelne kontrolované a diskutované s poľnohospodármi. Tí získajú finančné náhrady za straty v príjme, vypočítané na základe výsledkov projektu LIFE06 NAT/H/000096 pre implementáciu schémy. Tieto náhrady pokryjú iba tie náklady, ktoré nie sú kompenzované v rámci už existujúcich poľnohospodárskych alebo agro-enviromentálnych dotácií.

 

C2 Výroba a inštalácia hniezdnych búdok v Bulharsku a v Rumunsku na základe skúseností z Maďarska

V Bulharsku a Rumunsku budú starostlivo vybraté najvhodnejšie miesta pre umiestňovanie hniezdnych búdok s asistenciou maďarských partnerov. Využité budú dva rozličné typy umelých hniezd podľa dizajnu MME/BirdLife Maďarsko. Tieto typy hniezdnych búdok boli už úspešne skonštruované a využité v rámci projektu LIFE06 NAT/H/000096. Hniezde búdky budú umiestnené v biotopoch atraktívnych pre sokola rároha – s hojným výskytom preferovanej koristi - ale s nedostatkom vhodných miest na hniezdenie, alebo na miestach, kde bude obnovený výskyt sysľa pasienkového v rámci projektu C3. Uprednostnené budú územia bez vhodných hniezdnych príležitostí identifikované v rámci projektu. V Rumunsku bude inštalácie umelých hniezd vykonaná projektovými špecialistami na dravce, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aktivít.

 

C3 Reštitúcia sysľa pasienkového na lokalitách Natura 2000 kde chýba v Maďarsku, na Slovensku (s využitím ušných štítkov) a v Rumunsku na základe skúseností z Maďarska a Slovenska

Postupy pripravené v rámci projektu LIFE03 NAT/SK/000098 a tie využité v LIFE06 NAT/H/000096 budú distribuované a aplikované medzi účastníkmi projektu na jar alebo v lete. Najprv budú vybraté potenciálne vhodné lokality – spásané trávové porasty, na ktorých budú identifikované pre účel projektu najvhodnejšie územia. Na vybraných územiach bude odchytávaný syseľ pasienkový - asi 50 až 100 zvierat. V oddelených špeciálnych nádobách sa následne sysle prenesú do pripraveného nového biotopu, kde budú vypustené do vopred pripravených alebo opustených dier a strážené počas jedného týždňa.

 

C4 Lokalizácia a izolovanie nebezpečných stĺpov elektrického napätia

Izolované budú najnebezpečnejšie 20-30kV elektrické stĺpy v hniezdnych a lovných teritóriách sokola rároha v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Predtým bude realizovaný základný prieskum výskytu usmrtených vtákov a identifikácia nebezpečných stĺpov, ktoré budú v rámci tejto akcie odizolované.

 

C5 Držba a chov zranených vtákov a reštitúcia mláďat

Na základe skúseností nadobudnutých počas projektu LIFE06 NAT/H/000096 v Maďarsku umiestnené špeciálne klietky za účelom starostlivosti o a potenciálne rozmnožovanie zranených vtákov v Rumunsku a na Slovensku s asistenciou MME.

 

C6 Stráženie ohrozených hniezd fotopascami a videokamerami

Chránené prirodzené hniezdne lokality, na ktorých by mohlo dôjsť k rozmnožovaniu ohrozujúcemu vyrušeniu človekom alebo k vedomému vytvoreniu škody napr. poľovníkmi, budú počas tohto obdobia strážené. Na miestach možného náhodného vyrušenia človekom je stráženie nutné iba počas citlivého obdobia rozmnožovania, t.j. počas 5-6 týždňov. V prípade lokalít s podozrením výskytu úmyselných vyrušení, napr. ničenie hniezd poľovníkmi atď., by stráženie vyžadovalo 10-11 týždňov. Ohrozené hniezda by boli strážené videokamerami a/alebo fotografickými pascami. Videokamera a GSM strážny systém bude nainštalovaný v blízkosti hniezda tak, aby bolo kontrolovateľné aj okolie hniezda v každom počasiu odolnom a vždy personálom vybavenom prístrešku v dostatočnej vzdialenosti od hniezda.

Kamera v hniezde umožňuje nepretržité vysielanie - pre prípad vyrušenia dokonca aj v noci. Vďaka GSM systému je alarm veľmi rýchlo detekovateľný prostredníctvom spätnej väzby vyrušenia senzorov. Strážcovia majú možnosť kedykoľvek počúvať, čo sa v hniezde deje. Fotografické pasce použité v rámci aktivity A4 budú inštalované v hniezdnej lokalite spôsobom, ktorý zabezpečí zachytenie akéhokoľvek pohybu v okolí hniezda a zabezpečí fotografickú dokumentáciu votrelca. V prípade úmyselného vyrušenia hniezda bude informovaná polícia.

 

C7 Označovanie mláďat satelitnými vysielačkami z dôvodu zberu dát o migrácií a imigrácii

Štyri juvenilné jedince budú pred operením označené satelitnými vysielačmi za účelom zaznamenania migračných a roaming dát v Rumunsku. Zozbierané údaje budú využité pri identifikácii dôležitých oblastí výskytu sokola rároha v Rumunsku a odhaľovaní potenciálnych hrozieb pre tento druh.

 

D1 Lobovanie za inštaláciu hniezdnych búdok na elektrické stožiare

Najprv bude zorganizované stretnutie v Rumunsku, kde budú prizvaní maďarskí a slovenskí partneri projektu predstavovať zámery svojej spolupráce, jej postupy a výsledky pri inštalácii hniezdnych búdok na vedeniach vysokého napätia pre zohľadnenie konateľov rumunskej Transelectrica Company, ktorá je vlastníkom väčšiny liniek vysokého napätia vhodných pre účely umiestnenia hniezdnych búdok v krajine. Po tomto stretnutí zorganizujú maďarskí spolupracovníci projektu študijný pobyt pre rumunských spolupracovníkov za účelom štúdia ich práce a úspechov priamo v Maďarsku.

 

D2 Lobovanie za ošetrovanie elektrických stĺpov

Najprv bude zorganizované stretnutie v Rumunsku, kde pozvaní maďarskí a slovenskí partneri predstavia svoju spoluprácu, postupy a výsledky pri izolácii stĺpov vedenia stredného napätia pre konateľov rumunských dodávateľov elektriny. Slovenskí partneri budú prezentovať situáciu na Slovensku, kde sú elektrárne nútené zákonom nahradiť všetky existujúce nebezpečné stĺpy na pre vtáky bezpečné v určitom časovom rozmedzí. Po tomto stretnutí zorganizujú maďarskí partneri študijný pobyt pre rumunských partnerov za účelom štúdia ich práce a úspechov priamo v Maďarsku.

 

D3 Osadenie informačných tabúľ v projektových územiach

V rámci tejto akcie sa zabezpečí vztyčovanie a udržiavanie informačných tabúľ popri hlavných cestách na cieľových územiach projektu . Značky budú lokalizované na strategických miestach dostupných a viditeľných pre verejnosť. Na tabuľách sa objaví logo LIFE, logá partnerov a spolufinancovateľov projektu.

 

D4 Návrh a prevádzka projektovej web stránky

Projekt LIFE06 NAT/H/000096 disponuje veľmi úspešnou a populárnou web stránkou – www.sakerlife.mme.hu. Tento projekt bude ukončený pred začatím projektu nového, takže web stránka bude upravená do podoby zodpovedajúcej potrebám nového projektu. Web stránka je momentálne udržiavaná v angličtine, maďarčine a slovenčine; bude rozšírená o verziu rumunskú a bulharskú. Bude obsahovať prehľad projektu, jeho ciele, lokality jeho činností, správy pre verejnosť, sekciu noviniek, PDF verzie projektových publikácií a reportov, všeobecné informácie o sokolovi rárohovi a linky na relevantné príbuzné web stránky. Personál MME Centra monitoringu, ktorý udržiava web projektu LIFE06 NAT/H/000096 bude spolupracovať s manažérom komunikácie pre úpravu stránky pre plánovaný nový projekt.

 

D5 Zabezpečenie podpory verejnosti pre programy ochrany prírody

V okolí biotopov sokola rároha – a to najmä v tých, ktoré zdieľa so sysľom pasienkovým – bude zabezpečený program verejných komunikatívnych snáh pre pozdvihnutie povedomia a propagáciu tolerancie najmä k sysľovi pasienkovému s ohľadom na potreby sokola rároha. predstavené budú takisto účinky rozličných chemikálií v tejto problematike. Plánovaný je taktický organizovaný prístup k rozvoju a rozboru zdieľaných informácií a správ o projekte a jeho zámere.

Kľúčovými zložkami tohto projektu sú:

1. Atraktívny viacjazyčný plagát vytlačený vo formáte A2 o cieľoch projektu. Distribuovaný bude medzi poľnohospodármi, poľovníkmi, poľnohospodárskymi poradcov, miestnym politikom počas stretnutí, medzi dobrovoľníkmi pracujúcimi na projekte. Títo budú podnecovaní k jeho verejnému zdieľaniu na často navštevovaných verejných miestach, ako sú úrady, školy, nemocničné zariadenia a pohostinské zariadenia.

2. Produkcia letákov, ktoré budú následne distribuované medzi poľnohospodármi, poľovníkmi, užívateľmi pôdy, chovateľmi holubov, miestnymi politikmi počas stretnutí o cieli, partneroch a postupe práce projektu a o používaní chemikálií.

3. Pripravený bude 30-minút dlhý populárno-náučný film dokumentujúci projekt so zámerom zvýšenia popularity ochrany sokola rároha. Jeho DVD verzia bude ponúknutá národným a lokálnym televíznym staniciam. Film bude prezentovaný počas verejných akcií.

 

D6 Informovanie médií o projektových cieľoch, aktivitách a výsledkoch

Centrálne koordinovaná komunikačná stratégia bude aplikovaná z perspektívy miestnej alebo špecializovanej, podľa toho, čo bude vhodnejšie pre tú - ktorú krajinu.

 

D7 Správa pre verejnosť

4000 výtlačkov správ pre verejnosť (8-12 strán) budú pripravené o statuse sokola rároha a cieľoch, aktivitách a úspechoch projektu. Prezentované budú v angličtine, maďarčine a slovenčine v papierovej a elektronickej forme a budú distribuované na stretnutiach a k dispozícii v PDF formáte na projektovej web stránke.

 

E1 Monitoring inštalovaných búdok v Bulharsku a v Rumunsku na základe skúseností z Maďarska a Slovenska (vrátane zberu a analýzy zvyškov koristi)

Inštalované hniezdne búdky budú kontrolované počas rozmnožovacích sezón. Tie využívané budú fyzicky kontrolované počas krúžkovania mláďa; monitorovací register bude udržiavaný každým partnerom projektu o stave jednotlivých hniezdnych búdok.

Frekvencia kontrol bude nasledovná:

  • kontrola všetkých búdok sa prevedie skoro na jar
  • neskôr nasleduje kontrola za účelom stanovenia ich obsadenosti
  • následná kontrola okupovaných hniezd prebehne pri značení vtákov
  • kontrola hniezdnych búdok po operení mláďat pre prípad výskytu mŕtvol mláďat a kvôli zbieraniu ostatkov potravy po období rozmnožovania

Lokalizácia tejto aktivity bude určená v rámci aktivity C1 - budú kontrolované všetky hniezdne búdky inštalované v rámci tejto aktivity.

 

E2 Monitoring reštituovanej populácie sysľa pasienkového s využitím skúseností z Maďarska a Slovenska z predošlého LIFE projektu

Reštituovaný syseľ pasienkový bude monitorovaný metódou, ktorá bola použitá v projekte LIFE06 NAT/H/000096. Táto bola založená na úprave štandardnej metódy systému pre monitoring biodiverzity, ktorá boli každým rokom uplatnená po skončení obdobia zimného spánku a sledovala aktuálny status populácie a mieru úspechu reštitúcie. Takisto budú zaznamenávané informácie o kvalite a spôsobe obhospodarovania biotopov.

 

E3 Kontrola efektivity izolácie nebezpečných elektrických stĺpov

Základný prieskum vtákov zabitých kontaktom s nebezpečnými 22kV a 30kV úsekmi elektrického vedenia bude prevedený počas prvého roka projektu (C4). Po izolácii nebezpečných stĺpov bude prevedený ďalší prieskum. Mŕtvoly vtákov budú zozbierané a identifikované pozdĺž vedenia. Čísla budú vzájomne porovnané pre vyhodnotenie účinnosti izolácie. 

 

E4 Technický manažment projektu

Bude zabezpečená efektívna sústava projektovej správy pre implementáciu jednotlivých činností projektu. Projekt LIFE06 NAT/H/000096 disponoval práve takýmto efektívnym systémom, ktorý umožnil úspešnú správu veľkého nadnárodného projektu. Tento model bude preto aplikovaný aj pri manažmente plánovaného projektu.

 

E5 Finančný manažment

1. Správa finančného monitoringu. Táto povinnosť bude plnená vymenovaným projektovým administrátorom (PA) a pre kontrolu súladu finančných činností projektu s národnou legislatívou  a potvrdzovanie oprávnenosti finančných nárokov v rámci Všeobecných podmienok LIFE bude zamestnaný nezávislý audítor. Od nezávislého audítora bude takisto vyžadovaná každý rok kontrola dokumentácií všetkých pridružených príjemcov. Pridružení príjemcovia budú zaviazaní každomesačným zasielaním finančných reportov pre umožnenie sledovania finančných záležitostí celého projektu projektovým administrátorom.

2. Tvorba priebežných finančných správ a priebežných finančných požiadaviek projektu. Priebežné finančné správy budú vypracovávané projektovým administrátorom po vyčerpaní 150% prvej splátky.

3. Tvorba konečného finančného reportu a zoznamu finančných nárokov pri ukončení projektu. Táto finálna finančná správa bude odovzdaná do 90 dní po ukončení projektu. Pre vykonávanie obvyklých finančných a monitorovacích prác bude najatý externý projektový administrátor.

 

E6 Školenie projektových riešiteľov

Účastníci projektu sa zúčastnia povinného zaškoľovania za účelom oboznámenia s plánom projektu, pracovnými postupmi, používania prístrojov, metód správy a skladovania dát, informačného toku, administrácie, finančnej administrácie a spôsobu zdieľania reportov. Počas prvých dní budú organizované prednášky; následne sú naplánované praktické ukážky v teréne.

 

E7 Stretnutia projektovej rady

Riadiaci výbor bude vytvorený riaditeľmi jednotlivých príjemcov po podpise grantovej dohody. Každý príjemca bude reprezentovaný v projektovej rade predsedom alebo jeho/jej zástupcom. Ministerstvo prostredia a vody v Maďarsku a Ministerstvo životného prostredia na Slovensku, v Bulharsku a Rumunku budú takisto pozvané prideliť svojho reprezentanta do projektovej rady. Rade bude predsedať riaditeľ koordinujúceho príjemcu. Projektová rada sa bude stretávať obvykle v septembri. Po úvodnom stretnutí projektovej rady bude to nasledovné mať za úlohu skontrolovať, že úvodné aktivity boli realizované uspokojivo a efektivitu finančných postupov. Schôdze projektovej rady nasledujúceho roku sa budú sústrediť na finančné výdavky a technické aktivity kompletizované a plánované v priebehu predchádzajúcich a nastávajúcich 12 mesiacov.

 

E8 Základný prieskum na monitoring úspešnosti projektu

Prevedený bude základný prieskum vo všetkých oblastiach projektu v Bulharsku a Rumunsku a účelom stanovenia veľkosti počiatočnej populácie sokola rároha na začiatku projektu. Prieskum sa odohrá na začiatku jari a bude sa sústrediť na oblasti s hniezdnym potenciálom (útesy, stĺpy vysokého elektrického napätia, väčšie stromy, okraje lesov). Účastníci budú hľadať teritoriálnych dospelých jedincov a aktívne hniezda. Táto akcia bude ukončená miestnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi, za asistencie príjemcov z Maďarska a Slovenska.

 

E9 Zber dát o migrácii a imigrácii, krúžkovanie, analýza pierok

Počas troch rokov bude pravidelne každý týždeň zaznamenávaný výskyt 36 vtákov označených satelitnými vysielačmi v rámci aktivít A1, A3 a C7. Mapa aktuálneho výskytu označených vtákov a ich pohybu bude zaznamenávaná a udržiavaná na web stránke projektu (D3). Výsledky monitoringu pohybu sokola rároha budú použité ako osnova pre ukončenie činnosti akcií A1, A3 a C7.

A1: V Rumunsku a Bulharsku budú dáta monitoringu dôležitým prvkom ohodnocovania existujúcich agrikultúrnych dotačných schém z hľadiska ochrany sokola rároha.

A3: výsledky monitoringu sokola rároha budú využité pri tvorbe návrhov na vývoj sietí veterných elektrární v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku.

C7: Monitorovacie dáta budú použité pre lepšie porozumenie pohybu rumunského sokola rároha, čím sa zmapujú biotopy a hrozby za účelom zefektívnenia ochrany sokola rároha v Rumunsku.

Ak sa preruší kontakt s vysielačkou alebo jej poloha ostane bez pohybu, za vyšetrovanie príčiny tohto priebehu budú zodpovedať pridružení príjemcovia v príslušnej lokalite alebo bude vyslaný monitorovací tím pre sledovanie vývoja mimo cieľových krajín projektu.

Krúžkovanie a zber vzoriek peria pre neskoršiu DNA analýzu z mláďat sú ďalšími spôsobmi štúdia pohybu sokola rároha a vzťahov medzi populáciami, ktoré umožňujú vyššiu efektivitu ochranárskych výkonov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .