Výsledky

Sokol rároh – pokračovanie cesty >>

Film prezentuje aktivity zamerané na ochranu sokola rároha (Falco cherrug), realizované s podporou Európskej únie. Výsledkom spolupráce odborníkov zo štyroch krajín - Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska je, že tento druh úspešne hniezdi a každý rok zväčšuje areál rozšírenia v strednej Európe.

 

Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku 2010–2014 (PDF) >>

 

Výsledky projektu dosiahnuté do septembra 2013:

 • Boli realizované terénne výskumy a zozbierané dáta od užívateľov. Bola vytvorená GIS databáza, do ktorej boli doplnené údaje. Bola vytvorená detailná informačná databáza ohľadom exaktných dopadov špecifických poľnohospodárskych postupov a systému dotácií na biotopoch sokola rároha, o.i. v súvislosti s potravnou ponukou. Výsledky umožnili bližšiu identifikáciu postupov prospešných pre sokola rároha a boli zahrnuté do systému dotácií. V Bulharsku boli zahrnuté do existujúceho programu pre orla kráľovského, v Rumunsku bude na ministerstvo predložený integrovaný systém dotácií. Brožúry sú navrhnuté a pripravené na tlač a distribúciu v Bulharsku. Každý rok bolo v Bulharsku oslovených približne 30 a v Rumunsku približne 100 užívateľov. (A1)
 • Boli identifikované územia obývané sysľom pasienkovým a v rámci dvoch chránených vtáčích území v Rumunsku na nich prebehol výskum. Boli pripravené správy z tohto výskumu. Bol pripravený a prejednávaný predbežný návrh agri-environmentálnej pracovnej skupiny ministerstva pôdohospodárstva (A2).
 • Bol realizovaný zber údajov o jedincoch vyskytujúcich sa v blízkosti veterných elektrární v Bulharsku. 32 vysielačiek bolo zakúpených v Madarsku, ktorými bolo označených 17 dospelých jedincov a 6 mládat v Madarsku, 3 mládatá a 2 dospelé jedince v Rumunsku a 1 mláda v Ceskej republike. Bol sledovaný pohyb týchto označených jedincov. Na Slovensku boli vysielačkou označené 4 mládatá (A3).
 • Web kamera bola umiestnená na hniezdo v Madarsku a na Slovensku, pričom priamy prenos bol vysielaný prostredníctvom internetu. 14 fotopascí bolo inštalovaných v Madarsku a 2 na Slovensku, za účelom identifikácie potravy. Získané údaje boli vyhodnotené. (A4)
 • V pilotných územiach boli podpísané dohody s užívateľmi. 20 hektárov pôdy bolo obhodpodarovaných vhodným spôsobom na každej lokalite v oboch rokoch. Bola vypočítaná konečná výška platby v rámci schémy. Bolo realizovaných 5 stretnutí pracovnej skupiny Programu rozvoja vidieka. Schéma bola predložená na ministerstvo životného prostredia (C1).
 • Všetky plánované búdky boli inštalované v Bulharsku, 7 búdok „typ 1“ a 67 búdok „typ 2“ bolo inštalovaných v Rumunsku (C3).
 • 235 sysľov bolo vypustených v Madarsku, 49 v Rumunsku a 387 vypustených a označených mikročipom na Slovensku (C3).
 • Boli realizované základné monitoringy. Izolátory boli zakúpené organizáciou BSPB v Bulharsku, MILVUS & SOR v Rumunsku a ZSE na Slovensku. Subdodávatelia boli vybraní prostredníctvom konkurzu. 316 stlpov ošetrených v Bulharsku, 2815 v Madarsku, 23 v Rumunsku a 744 na Slovensku (C4).
 • Dve voliéry boli postavené na Slovensku a dve v Rumunsku. Bola zabezpečená záchrana zranených jedincov v Madarsku, Rumunsku a na Slovensku. Zrehabilitované jedince boli vypustené do voľnej prírody v Madarsku a na Slovensku. (C5)
 • Boli využívané 3 fotopasce s GSM systémom a všetky páry vyhniezdili úspešne (C6).
 • V Madarsku boli označené tri mladé jedince vysielačkou (C7/A3)
 • MAVIR zorganizoval medzinárodnú konferenciu v roku 2010, 2011 a 2013. V roku 2013 za zúčastnil ENEL. Stretnutie s rumunskými zodpovednými energetickými spoločnosťami bolo zorganizované ministerstvom životného prostredia, uskutočnilo sa aj stretnutie rumunských energetických spoločností so zástupcami projektového tímu. (D1)
 • Zodpovední predstavitelia rumunských energetických spoločností prijali myšlienku ekologizácie nebezpečných vedení a začali osádzať izolátory (D2).
 • Boli inštalované informačné tabule – 2 v Bulharsku, 14 v Madarsku, 3 v Rumunsku, 2 na Slovensku (D3)
 • Prevádzkovaná je web stránka www.sakerlife.mme.hu  (D4)
 • Boli pripravené plagáty. 1000 plagátov bolo vytlačených v Bulharsku, Madarsku a Rumunsku. V Bulharsku a Rumunsku bolo vyrobených 1000 letákov, v Madarsku 2500, z nich takmer 2000 uz bolo distribuovaných. 300 DVD bolo vyrobených a distribuovaných ohladom videa z webu z roku 2012 z Madarska. 300 tričiek a 500 brožúr bolo vyrobených na Slovensku (D5)
 • Boli organizované dve tlačové konferencie, vydaných bolo 5 tlačových správ, 11 príspevkov v TV, 1 v rozhlase, 7 novín a 76 elektronických médií prinieslo správy o projekte (D6)
 • V roku 2013 začal monitoring búdok (E1)
 • Bola potvrdená úspešnosť reštitúcie sysľa pasienkového na štyroch lokalitách Natura 2000 (E2)
 • Pod ekologizovanými úsekmi elektrických vedení bol realizovaný kontrolný prieskum (E3)
 • Projektový manažment prebieha pravidelne, rovnako intenzívna koordinácia na prekonanie byrokratických problémov. Projektový manažment pravidelne realizuje návštevy partnerov (E4)
 • Došlo k zmene audítora a prebieha pravidelný finančný monitoring (E5)
 • Projektový tím bol vyškolený a vytvorené štandardizované postupy práce (E6)
 • Boli organizované tri stretnutia projektovej rady s dobrou účasťou (E7)
 • V Bulharsku a Rumunsku boli preskúmané veľké územia, 5 párov bolo nájdených v Rumunsku, spomedzi ktorých bol jeden nový úspešne hniezdiaci pár (E8)
 • Bola realizovaná návšteva na Ukraine za účelom networkingu a za účelom pomoci pri ochrane sokola rároha, ako aj v záujme zabezpečenia podpory migrujúcich jedincov s vysielačkami. Príspevok k práci v rámci Bonského dohovoru za účelom ochrany druhu (E9) 

 

Mid-term Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 21/10/2013

 

Report for Dobrogea (PDF) >>

Report of teh 13 - 19 June 2013 trip to Dobrogea and southern Romania for the Saker Falcon

 

Progress Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/07/2011 to 31/12/2012

Reporting Date: 07/01/2013

 

Satellite-tracked Sakers in Ukraine (PDF) >>

 

2012 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

 

2011 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

 

Experts' visit to Ukraine (PDF) >>

29 May - 10 June 2011

 

Inception Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 30/06/2011

Reporting Date: 15/07/2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .