Резултати

Ловният сокол продължава своето пътуване >>

Филмът разказва за усилията, посветени на опазването на ловния сокол (Falco cherrug) с подкрепата на Европейския съюз. Като резултат от координираната работа на експерти от четири държави: България, Унгария, Румъния и Словакия, видът успешно се размножава и от година на година увеличава ареала си в Централноевропейските местообитания.

 

Оп азване на ловния сокол Falco cherrug в Североизточна България, Унгария, Ру мъния и Словакия LIFE09 NAT/HU/000384 2010–2014 (PDF) >>

 

Резултати, постигнати по проекта до септември 2013 г.:

 • През периода бяха извършени редица теренни проучвания. От заинтересованите страни бяха събрани данни. Създадена и полълнена е и GIS база данни по проекта. Събрана е също подробна информация  относно точните резултати от специфичните селскостопански практики и системи за субсидиране на местообитания и хранителна база на ловния сокол. Благодарение на резултатите успяхме да конкретизираме допълнително мерките, благоприятни за ловния сокол и те бяха включени в субсидиите. В България тези мерки бяха включени в съществуващата система за субсидиране на царския орел, докато в Румъния предложение за интегрирана система за субсидиране предстои да бъде внесено в Министерството на земеделието (МЗ). Информационни дипляни ще бъдат изготвени и отпечатани в България. Всяка година се контактува редовно с около 30 земеделски производители в България и 100 земеделски стопани в Румъния (A1).
 • Местата, обитавани от S. citellus бяха идентифицирани и наблюдавани в рамките на две защитени зони, както и в новоустановеното местообитание на ловен сокол в Румъния. Изготвени са доклади от проучванията. Бе приготвено и обсъдено предварително предложение за създаване на агро-екологична работна група към МЗ (A2).
 • Събрани са данни от полеви проучвания върху скитащи птици около вятърни паркове в България. 32 предаватели (PTT) са закупени в Унгария. От тях 17 са поставени на възрастни птици и 6 – на млади птици в Унгария, 3 – на млади и 2 на възрастни птици в Румъния и 1 – на млада птица в Чехия. Проучено е придвижването на маркираните птици. В Словакия 4 предаватели бяха закупени и поставени на млади екземпляри (A3).
 • Уеб камера бе монтирана в Унгария и Словакия и материалът, заснет от нея бе  излъчван на интернет страницата на проекта както следва: от Унгария през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и от Словакия през 2012 г. В Унгария бяха закупени и монтирани 14 фото капана. В Словакия фото капаните, използвани за охрана са били ползвани също за събиране на данни за плячката на ловния сокол. Събраните данни са обработени. (A4)
 • Бяха подписани споразумения със земеделските производители в пилотната област. 20 хектара земя от всяка територия попада в обхвата на мерките през двете години. Окончателното плащане по схемата бе изчислено. Бяха проведени пет срещи с работна група от ПРСР. Схемата бе подадена в Министерството за разглеждане. (С1)
 • В България всички планирани гнездилки са поставени, а в Румъния са монтирани 7 гнездилки от "тип 1" и 67 гнездилки от "тип 2". (С2)
 • 235 S. citellus са репатрирани в Унгария, 49 индивида са репатрирани в Румъния и 387 индивида са репатрирани и белязани с чипове в Словакия. (C3)
 • Продължават базовите проучвания. Изолационни материали са закупени от БДЗП в България, Milvus & SOR в Румъния и ZSE в Словакия. Подизпълнителите са избрани чрез търгове и 316 стълба са изолирани в България, 2815 стълба са изолирани в Унгария, 23 стълба са изолирани в Румъния и 744 стълба са изолирани в Словакия (C4).
 • Волиери 2x2 м са построени в Словакия и в Румъния. В Унгария, Румъния и Словакия са спасени пострадали птици. Възстановени птици са пуснати в Унгария и Словакия. (C5)
 • Бяха използвани три фото капана с GSM и всичките три наблюдавани двойки имаха успешен гнездови сезон. (С6)
 • Три млади птици бяха маркирани с предаватели в Румъния. (C7/A3)
 • Международна конференция бе организирана от MAVIR  през 2010 г., 2011 г. и 2013 г.,  с участието на ENEL през 2013 година. Среща с румънските електроразпределителни компании бе организирана от румънското Министерство на енергетиката,  а срещи между румънските доставчици на електричество и румънските партньори по проекта бяха проведени няколко пъти. Бе постигнато споразумение с ENEL, Electrica и Transelectrica за поставяне на гнездилки. (D1)
 • Отговорните лица от румънските електроразпределителни дружества приеха идеята за изолиране на опасните стълбове от средноволтовите електропроводи и изолирането започна. (D2)
 • В България са монтирани 2 информационни табели, в Унгария - 14, в Румъния – 3 и в Словакия – 2. (D3)
 • Интернет страницата http://sakerlife2.mme.hu/bg функционира. (D4)
 • Бяха изготвени плакати. По 1000 плаката са отпечатани в България, Унгария и Румъния, от които съответно 800 и 900 са поставени. Брошури: по 1000 брошури са отпечатани в България и Румъния и 2500 брошури са отпечатани в Унгария. От тях около 2000 вече са разпространени. 300 DVD с видео материал от уеб камерата през 2012 г. са произведени и разпространени в Унгария. 300 броя тениски и 500 копия от брошурите са произведени в Словакия. (D5)
 • Организирани са две пресконференции, пуснати са 5 прессъобщения, 11 телевизии, 1 радио, 7 вестници и 76 онлайн издания съобщават за работата по проекта. (D6)
 • Мониторингът на гнездилките започна през 2013 г. (E1)
 • Репатрирането на S. citellus в четири зони от НАТУРА 2000 се оказа успешно до периода на хибернация. (E2)
 • Обследване на изолираните участъци на електропреносната мрежа е правено многократно. (E3)
 • Управлението на проекта е стабилно, интензивна координационна работа бе извършена за преодоляване на редица бюрократични проблеми. Ръководството на проекта посещава редовно партньорите. (E4)
 • Одиторът на проекта бе сменен, извършва се редовен финансов мониторинг. (E5)
 • Екъпът на проекта е обучен и работата по проекта е стандартизирана. (E6)
 • Проведени са три годишни срещи на УС с добро присъствие. (E7)
 • Големи площи са обследвани в България и Румъния. Пет двойки  ловен сокол бяха открити в Румъния, сред които и нова успешно размножаваща се двойка. (E8)
 • Бяха осъществени посещения в Украйна за координиране на работата по ловния сокол и с цел подпомагане на опазването му и осигуряване на подкрепа по отношение на нашите скитащи птици. Проектът има принос и към работата на Конвенцията за мигриращите видове (Бонската конвенция) по отношение на опазването на ловния сокол. (E9)
 

Mid-term Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 21/10/2013

 

Report for Dobrogea (PDF) >>

Доклад от пътуването до Добруджа и южна Румъния за проучване на ловния сокол, 13-19 юни 2013 г. 

 

Progress Report (PDF) >>

Доклад за напредъка по проекта през периода 01/07/2011 - 31/12/2012 г.
Дата на доклaда: 07/01/2013

 

Satellite-tracked Sakers in Ukraine (PDF) >>

Ловни соколи със сателитни предаватели в Украйна

 

2012 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

Резултати от гнездови сезон 2012 на ловния сокол в Унгария

2011 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

Резултати от гнездови сезон 2011 на ловния сокол в Унгария

 

Experts' visit to Ukraine (PDF) >>

Посещение на експерти в Украйна, 29 май - 10 юни 2011г.

 

Inception Report (PDF) >>

Встъпителен доклад за дейностите по проекта през периода 01.10.2010 – 30.06.2011 г.
Дата на доклада: 15.07.2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .