Стартира канал „Ловен сокол“

В Унгария стартира ново „реалити шоу“. Този път обаче, участниците не са хора, които се стремят към слава, а двойка от строго защитения вид ловен сокол. Въпреки това, наградата и в този случай никак не е малка.  В същото време задачата на двамата родители е много по-трудна от тази на участниците в обикновено шоу – да измътят пет яйца, да отгледат успешно малките и да ги подготвят за самостоятелен живот. Освен това, те трябва ежедневно да търсят храна както за себе си, така и за цялото семейство. За първи път в света всеки, който се интересува може да следи процеса на гнездене на този рядък и застрашен вид 24 часа на ден. Каналът „Ловен сокол“се намира в менюто „Webcam“ на сайта на проекта.

В рамките на проекта по програма LIFE, ръководен от Дирекцията на Национален парк „Бюк“, експерти инсталираха уеб камера при гнездото на двойка ловни соколи. Като наблюдават живота на двойката, гнездяща на стълб от високоволтовата електропреносна мрежа на MAVIR, експертите получават нова информация, която им помага да подобрят природозащитната програма. Камерата и допълнителната апаратура към нея бяха инсталирани в началото на март от професионалисти, които носеха специални защитни дрехи, тъй като 400-киловолтовата мрежа не бе изключена по време на операцията.

Птиците не отлетяха, а наблюдаваха с любопитство действията ни от близките стълбове. Още на 8 март видяхме за първи път мъжката птица през камерата, а на следващия ден се появи и женската. В случая фактът, че птиците бяха гнездили успешно в същата гнездилка и преди и бяха запознати с околностите, доста помогна. Те не изоставиха гнездилката и скоро женската снесе първото яйце като доказателство, че камерата не ги безпокои.

В момента в гнездото има пет яйца, което е максималният брой. Ловният сокол не снася повече от 5 яйца. Очаква се малките да се излюпят в средата на април и това е времето, когато започва най-наситения със събития период в живота на семейството, а и на наблюдателите. Както и при истинските реалити формати, наблюдението продължава и през нощта. Инфрачервена светлина, която птиците не забелязват, осветява гнездилката, а инфрачервена камера предава черно-бяла картина. Нощно (или 24-часово) наблюдение на гнездо на ловен сокол не е било правено досега никъде в света.

Освен събирането на информация, друга важна цел на наблюдението с уеб камера е да доближи вида до всеки, който се интересува, тъй като малцина познават тези птици, а още по-малко са тези, които ги срещат в природата. Това не е изненадващо предвид факта, че унгарската популация, макар и леко увеличаваща се, наброява не повече от 200 двойки. Световната популация в Евразийския ареал на вида напоследък се оценява от БърдЛайф Интернешънъл на 6 000 – 12 000 двойки, но тя навсякъде намалява, освен в Карпатския басейн. През последната половин година видът бе включен в по-високи природозащитни категории в два международни документа (в Приложение І на Конвенцията за мигриращите видове, или Бонската конвенция, и в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN)), което подчертава важността на проблема.

През 1980 г. унгарската популация беоценена на едва 30 двойки, но благодарение на интензивните природозащитни усилия намаляването бе спряно и популацията се възстанови до сегашната си численост. Карпатският басейн е най-западния край на ареала на вида, който обитава открити терени, пасища, степни и селскостопански райони. В Централна Европа най-благоприятни условия видът намира в Унгария, и тези малко над 200 двойки представляват най-значимата популация в района и втората по численост в Европа след украинската. Затова опазването на вида в района е задължение основно на Унгария и до този момент то се изпълнява доста добре. Първият проект по програма LIFE на Европейския съюз през 2006 г. бе последван от втори, през 2010 г., като и двата са продължение на природазщитна програма, която започна през 1980 г. В първия проект участваха унгарски и словашки организации, а във втория участват унгарски, словашки, български и румънски държавни и неправителствени организации, както и частни компании.

Инсталирането на уеб камерата обаче е само един от елементите на втория проект по LIFE. Изпълняват се и други практически природозащитни мерки, като изолиране на опасни стълбове от средноволтовата електропреносна мрежа, поставяне на изкуствени гнездилки за ловен сокол, тъй като видът (подобно на други видове соколи) не строи гнезда, повишаване на информираността на основни заинтересовани страни, създаване на агро-екологични схеми в подкрепа на вида или изготвяне на предложения за разрешаване на конфликти, касаещи ловния сокол и ветроенергийните паркове.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .