Национална среща за постигане на съгласие между румънските оператори на електропреносни мрежи и неправителствени организации за опазване на птиците

Въздушните електропроводи имат силно влияние върху популациите на дивите птици. В някои случаи това влияние е положително, както в случая с популацията на ловния сокол в Карпатския басейн, която гнезди основно на високоволтови стълбове. За съжаление обаче, отрицателните въздействия са по-чести от положителните, тъй като десетки хиляди птици загиват ежегодно от токови удари по ниско- и средноволтовите стълбове. Токовите удари са сред най-важните рискови фактори за белия щъркел и много грабливи птици. Същевременно птиците, загинали от токови удари по стълбовете, предизвикват множество прекъсвания на електрозахранването, така че и двете страни са заинтересовани от разрешаването на проблема.

Съществуват технически решения за разрешаване на проблема с токовите удари, като например изолиране на ниско- и средноволтовите стълбове. Досега няколко къси участъка от електропроводи са били изолирани в Румъния, за да се избегне смъртността при птиците. Милвус груп е партньор в два проекта, финансирани от програма Life+ на Европейския съюз, в които се предвижда изолиране на електропроводи. Работата по проекта за опазване на малкия креслив орел вече е започнала. В рамките на проекта за опазване на ловния сокол някои части от средноволтавата мрежа, които са смятат за опасни за вида, също ще бъдат изолирани. Тези дейности са много важни за целевите видове в районите, където се изпълняват проектите, но ние съзнаваме, че такива локални действия няма да разрешат проблема на национално ниво.

По тази причина, с помощта на Министерството на околната среда и горите, предизвикахме тази първа среща, на която участваха представители на всички румънски компании, доставчици на електроенергия. Срещата се проведе на 14 декември 2011 г., с основни теми за дискусия: взаимодействието между птиците и електропроводите, настоящите мерки за опазването на ловния сокол, целите на проекта по програма Life+ по отношение на опазването на вида, законовите положения, които касаят тази проблематика, методите за поставяне на изкуствени гнездилки на високоволтови стълбове, различни техники на изолиране на средноволтови стълбове. Освен електрическите компании и нашите партньори от Румънското орнитологично дружество, няколко от унгарските ни партньори също участваха в срещата. Унгарските партньори представиха успешното сътрудничество между организациите за опазване на птиците и доставчиците на елетроенергия.

Надяваме се, че тази среща е само първата стъпка в един дълъг процес, който ще доведе до обезопасяване на румънската средноволтова мрежа за ловния сокол, малкия креслив орел и други птици. Представителят на Министерството на околната среда и горите обяви, че според действащото национално законодателство и международните конвенции, подписани от Румъния, ние сме длъжни да разрешим тези проблеми. Той предложи създаването на работна група от представители на електрическите компании, съответните власти и неправителствени организации, работещи в областта на опазването на дивите птици. Задачата на тази работна група, която ще заседава всяка година колкото пъти е необходимо, ще бъде да намери приемливи решения на проблемите.

Презентациите, изнесени на срещата и списъка с участници можете да свалите от тук

. . . . . . . . . . . . . . . . . .