Лалугерите от ЗЗ "Муранска планина"

В рамките на проект LIFE09 NAT/HU/000384, посветен на опазването на ловния сокол, лалугери от застрашени местообитания бяха преместени в две защитени зони от мрежата Натура 2000 - SKCHVU016 „Захорске Поморавие“ и SKCHVU017 „Муранска планина“. Лалугерите бяха подхранвани с цел да се подобри общото им състояние и да се увеличат шансовете за оцеляване на отделните индивиди. Подхранването е особено важно и поради факта, че през изминалите години обилните дъждове значително допринесоха за намаляване на популациите.

 

Lucia Deutschová
Koordinátor projektu pre Slovensko
Ochrana dravcov na Slovensku
deutschova@dravce.sk

. . . . . . . . . . . . . . . . . .