Reštitúcia sysľa pasienkového v národnom parku Kiskunság

V lete 2013 sme vypustili 200 sysľov na lokalitu v NP Kiskunság, ktorá bola v minulosti poľnohospodárskou pôdou, ale v rámci ochranárskeho projektu, realizovaného národným parkom, bola pretvorená na trvalý trávny porast. Stav lokality je veľmi dobrý a vyhovujúci. Pri výbere lokality bola posudzovaná výška hladiny podzemnej vody, ako aj veľmi dôležité trvalo-udržateľné zabezpečenie starostlivosti o územie, prostredníctvom pasenia alebo kosenia, v záujme udržania nízkej úrovne trávneho porastu. Vypustené sysle pochádzali z leteckej základne v Kecskeméte a letisku v Budapešti, odchytávané boli na jablko. Rozloha územia, na ktorom boli sysle vypúšťané, je 4 hektáre. Pred vypustením bolo vyvŕtaných 200 dier, do ktorých boli sysle vypustené, do každej diery jeden syseľ. Po vypustení boli diery upchaté prázdnymi fľašami, aby sa zvieratá upokojili a nepokúšali z lokality utiecť. Jadrové územie bolo ohraničené tenkým plotom a strážené, za účelom minimalizácie rozptylu sysľov a eliminácie negatívneho vplyvu predátorov. Počas tohto obdobia mali sysle možnosť vytvoriť si vlastný podzemný systém chodieb a teda aj optimálny úkryt.  

 

Sme veľmi vďační za pomoc kolegov z leteckej základne v Kecskeméte a letiska v Budapešti.

Csaba Pigniczki

Riaditeľstvo národného parku Kiskunság

. . . . . . . . . . . . . . . . . .