Počas monitoringu hľadáme odpovede na tieto otázky

Počas monitoringu hľadáme odpovede na tieto otázky:

  1. Ako sa mení počet hniezdnych párov?
  2. Ktoré sú najvýznamnejšie biotopy pre sokola rároha? (potravné, hniezdne, zimoviská, dočasne osídlené územia)
  3. Aká bola úspešnosť hniezdenia? (obsadenosť hniezd, hniezdenie, počet mláďat, výchova, vyletovanie z hniezda)
  4. Ktoré sú najvhodnejšie územia? (z hľadiska úspešnosti hniezdenia, stability hniezdisk)
  5. Čo tvorí potravu a aké je zastúpenie rôznych druhov potravy v koristi?
  6. Aké sú príčiny úmrtnosti v rôznych štádiách života? (vajce, mláďa v hniezde, juvenil, imaturný jedinec, dospelý jedinec)
  7. Aké faktory ohrozujú hniezdenie?
  8. Aký je vplyv ochranárskych opatrení?
  9. Aké sú dlhodobé zmeny ohrozujúce populáciu?
  10. Aké sú výsledky rôznych ochranárskych opatrení?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .