Чрез мониторинговите дейности се стремим да отговорим на следните въпроси

  1. Как се променя броят на гнездящите двойки в изследваната популация?
  2. Къде са най-важните местообитания за ловните соколи? (гнездови, ловни, зимни и временни райони на пребиваване)
  3. Доколко успешно е гнезденето на двойките през поредицата от години? (степен на заемане на гнездата, гнездене, излюпени малки, напуснали гнездата малки)
  4. Кои са местата с най-висико качество за ловния сокол? (гнездови успех, стабилност на гнездовищата)
  5. Кои са видовете жертви и какво е тяхното съотношение в хранителния спектър на отделните двойки?
  6. Кои са основните причини за смъртността при различните възрастови класове? (яйце, пухово малко, млад индивид, непълновъзрастен индивид, възрастен индивид)
  7. Кои са сезонните заплахи за размножаването?
  8. Какъв е ефекта от природозащитните мерки?
  9. Кои са дългосрочните промени, заплашващи изследваната популация?
  10. Какви са резултатите от различните природозащитни действия?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .