Започна изолирането на опасни стълбове от електроразпределителната мрежа в Североизточна България

Енерго-Про Мрежи АД и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  изолират най-рисковите участъци от електроразпределителната мрежа в Североизточна България с цел опазване на птиците и подобряване на качеството на услугата.

 
В края на 2012 г. електроразпределителната компания и природозащитната организация подписаха меморандум  за сътрудничество в рамките на проекта за опазване на ловния сокол в Североизточна България, Румъния, Словакия и Унгария, финансиран по програма LIFE+ на Европейски съюз. Това бе една важна, но логична стъпка в защита на интересите както на природата, така и на хората поради факта,  че Енерго-Про Мрежи АД е единствената електроразпределителна компания, действаща на територията на Североизточна България, която съвпада и с територията на проекта за опазване на застрашения от изчезване ловен сокол.

„Ловният сокол е характерна за откритите степни райони хищна птица и типичните му местообитания в Европа са низинните лесо-степи, селскостопанските площи и предпланините. В миналото видът е обитавал обширни части от страната, но напоследък въпреки наличието на подходящи местообитания се среща на много малко места  в България“ - припомня д-р Петър Янков, научен ръководител на проекта. – „Един от големите рискове за тази птица са необезопасените електрически стълбове в местата, които обитава. Вероятно по такава причина през 2012 г. в България загина снабденият със сателитен предавател словашки ловен сокол Славка, която прекара в нашата страна повече от половин година. С изолирането на стълбове от електроразпределителната мрежа 20 kV в най-опасните й участъци в Североизточна България, ние елиминираме една много сериозна заплаха, която възпрепятства връщането на ловния сокол като гнездящ вид в България. Особено високо ценим готовността на Енерго–Про Мрежи АД да си сътрудничи с БДЗП в опазването на застрашените видове от рискове, свързани с притежаваната от тях енергийна инфраструктура.“

Известно е, че най-често птиците намират гибелта си по електропроводите поради токов удар при кацане на стълбовете. Сред жертвите са стотици бели щъркели ежегодно, както и индивиди от световно застрашени видове като ловния сокол, царския орел, египетския лешояд. Същевременно предизвиканите от птици токови удари често водят до аварии и спиране на електрозахранването на цели селища.

Събраните от БДЗП данни за конкретни случаи на гибел на птици позволиха определянето на най-рисковите участъци от електроразпределителната мрежа, които бяха надлежно документирани. Благодарение на финансирания от Програма Лайф+ на Европейския съюз международен проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” БДЗП осигури средства за закупуването на специални пластмасови изолатори, с каквито се предвижда да бъдат обезопасени 600 стълба в районите, където се среща ловния сокол.

От своя страна Енерго – Про Мрежи АД също поемат определени ангажименти при решаването на свързани с птиците въпроси, отнасящи се до поддържането и експлоатирането на енергийната инфраструктура. Сътрудничеството между двете организации е прекрасен пример за отговорно поведение на бизнеса към опазването на един рядък вид, част от националното ни природно богатство.

Photo: Marina Georgieva

Photo: Marina Georgieva

Photo: A. Staneva

. . . . . . . . . . . . . . . . . .