Първо потомство в разселените лалугерови колонии в Словакия

Разселването на лалугери (Spermophilus citellus) в рамките на проект LIFE09 NAT/HU/000384, целящ опазването на ловния сокол (Falco cherrug), започна през 2011 г. в Словакия. Оттогава почти 500 лалугера бяха превозени от едни в други, по-подходящи местообитания в две защитени зони за птиците - SKCHVU016 „Захорске Поморавие“ и SKCHVU017 „Муранска планина“. Тази година за първи път бяха региструрани млади животни в „Захорске Поморавие“. Това означава, че размножаването им както и процесът на реинтродукция са били успешни. Надяваме се популацията да се увеличи и в двете зони да се установят стабилни колонии.

 

Lucia Deutschová

Country coordinator

Raptor Protection of Slovakia

deutschova@dravce.sk

. . . . . . . . . . . . . . . . . .