Първите два сателитни предаватели изпращат сигнал

Втори възрастен ловен сокол бе „снабден” със сателитен предавател в западна Унгария. С помощта на предавателите програма LIFE се надява да отговори на на следния въпрос: как ветроенергийните паркове се отразяват на придвижванията на соколите и на начина на използване на местообитанията им? Тези ултрамодерни устройства ни помагат да проучим взаимовръзките между птиците и ветрогенераторите. Въз основа на събраната по този начин информация различните аспекти на опазването на ловния сокол може да бъдат разглеждани по-ефективно при планиране на ветроенергийни паркове в бъдеще.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .