Ново наблюдение на ловен сокол (Falco cherrug) до изкуствена гнездилка в Североизточна България

а 16.10.2013 г. екип на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09 NAT/HU/000384) по програмата Лайф+ на ЕС установи женски ловен сокол в близост до една от поставените от БДЗП/БърдЛайф България изкуствени гнездилки в Добруджа. Птицата се рее до един от десетките мигриращи през района обикновени мишелови (Buteo buteo) и след като той продължава полета си на юг, се връща в обратна посока. Това, че прелетът на грабливи е все още активен, не позволява със сигурност да се прецени дали наблюдаваната птица е местна или пришелец, но в същия район има наблюдение на ловен сокол и през гнездовия период на 2013 г. При проверката през 2013 г. обаче самата гнездилка е била заета от двойка черношипи ветрушки (Falco tinnunculus).

Изкуствените гнездилки, които БДЗП/БърдЛайф България постави в сътрудничество с Електроенергийния системен оператор ЕАД, целят да осигурят защитени от човешко посегателство места за размножаване на ловния сокол. В допълнение екипите на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” прилагат и дейности за подобряване на силно влошената хранителна база на вида. В тях влиза и помощ за животновъдите в района, защото пашата осигурява благоприятни условия за лалугера, който е предпочитана храна за ловния сокол. Със съдействието на Енерго-Про вече са изолирани близо 400 електрически стълба, с което птиците са предпазени от гибел поради късо съединение. Това е от полза и за местните хора и бизнес, тъй като прекъсванията на тока вече ще бъдат по-малко.

През последните месеци след намесата на БДЗП/БърдЛайф България и други природозащитни организации бяха спряни мащабни разрушителни дейности в района – изграждането на поредния ветропарк от 95 генератора (http://bspb.org/show2.php?id=2816&menu_id=33) непосредствено до район на ежегодно пребиваване на ловни соколи през периодите на миграция и зимуване (до Защитена зона „Дуранкулашко езеро”) и унищожаване на значителна площ от степта в Защитена зона „Калиакра” (http://bspb-redbreasts.org/bg/?page_id=71).

Новото наблюдение и постигнатите успехи дават надежда, че въпреки всичко, ловният сокол отново ще намери в България сигурно място, където да отгледа малки. И да излезе от категорията „изчезнал като гнездящ”...

Cнимка: Емил Тодоров

Cнимка: Емил Тодоров

. . . . . . . . . . . . . . . . . .