Нови информационни табели за ловния сокол в североизточна България

Две нови информационни табели за ловния сокол бяха поставени наскоро от екипа на БДЗП в рамките на международния проект за опазване на вида в североизточна България, Румъния, Унгария и Словакия, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз. Местата,  на които бяха монтирани табелите – нос Калиакра и Центърът за защита на природата и животните в Добрич – съвсем не са случайни. Освен че се намират в района на проекта, тези места са често посещавани от ловния сокол, който може да бъде наблюдаван там с малко повече късмет, както и от голям брой български и чуждестранни туристи и природолюбители.

Информационните табели осведомяват посетителите и за целта на проекта  - спасяването на ловния сокол за фауната на България чрез прилагането на доказани успешни подходи в опазването му, които са довели до значително увеличаване на числеността му в Унгария и Словакия.

Освен дейностите, които извършваме за подобрявне на местообитанията с цел улесняване на заселването на ловни соколи – поставяне на изкуствени гнезда, предложения за подобрение на агро-екологичните мерки за субсидиране и др. – важна роля имат и тези, които са насочени към заплахите за вида – изолиране на средноволтови електропроводи, рехабилитация на ранени птици, охрана на гнезда, поставяне на сателитни предаватели и мониторинг на вида, повишаване на обществената ангажираност.

По големия интерес, който новите информационни пана предизвикват съдим, че можем да се надяваме на подкрепата на хората и че каузата за опазването на този изключително рядък и застрашен от изчезване вид има бъдеще.

Saker infoboard at Kaliakra

Cape Kaliakra

. . . . . . . . . . . . . . . . . .