Енерго-Про Мрежи АД и БДЗП ще си сътрудничат в полза на птиците и хората

Меморандум за сътрудничество бе подписан от Енерго-Про Мрежи АД и БДЗП в рамките на проекта за опазване на ловния сокол в Североизточна България, Румъния, Словакия и Унгария, финансиран по програма LIFE+ на ЕС.

Известно е, че една от най-големите заплахи за грабливите и за други едри птици са електропроводите. Най-често птиците намират гибелта си по тях поради късо съединение при кацане на стълбовете, особено на 20 kV електропроводи от електроразпределителната мрежа. Сред жертвите са стотици бели щъркели ежегодно, както и индивиди от световно застрашени видове като ловния сокол, царския орел, египетския лешояд.

Отчитайки важната роля на съвместната работа по опазването на биологичното разнообразие, и в частност на птиците в България, БДЗП и Енерго-Про Мрежи АД изразиха готовност да си патрнират с цел развитие и защита на интересите им в сферата на осъществяваните от тях дейности.

Това е особено важно постижение поради факта,  че Енерго-Про Мрежи АД е единствената електроразпределителна компания, действаща на територията на Североизточна България, която съвпада и с територията на проекта за опазване на застрашения от изчезване ловен сокол.

„Ловният сокол е характерна за откритите степни райони хищна птица и типичните му местообитания в Европа са низинните лесо-степи, селскостопанските площи и предпалнините“ - припомня д-р Петър Янков, научен ръководител на проекта. – „Един от големите рискове за тази птица са необезопасените електрически стълбове в местата, които обитава. Затова една от основните дейности по проекта в Североизточна България е изолирането на стълбове от 20 kV електропреносна мрежа. Особено високо ценим готовността на Енерго–Про Мрежи АД да си сътрудничи с БДЗП в опазването на застрашените видове от рискове, свързани с притежаваната от тях енергийна инфраструктура.“

Разбира се, БДЗП също поема определени ангажименти при решаването на свързани с птиците въпроси, отнасящи се до поддържането и експлоатирането на енергийната инфраструктура. Събраните от нас данни за конкретни случаи на гибел на птици позволиха определянето на най-рисковите участъци от електроразпределителната мрежа, които бяха надлежно документирани. Благодарение на финансирания от Програма Лайф+ на Европейския съюз международен проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” БДЗП осигури средства за закупуването на специални пластмасови изолатори, с каквито се предвижда да бъдат обезопасени 600 стълба в районите на срещане на този световно застрашен вид.

Подписването на меморандума между двете организации е още един пример за сътрудничество между бизнеса и природозащитата, както и пример за отговорно поведение на компании и организации към опазването на националното ни природно богатство.

Saker habitat (Peter Iankov)

Dangerous pole (Peter Iankov)

A victim (Peter Iankov)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .