Sokol rároh a sokol červenonohý v Prílohe 1 Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

Na 10. konferencii zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (tiež známej ako Bonnská Konvencia), dva druhy dravých vtákov, sokol červenonohý a sokol rároh, boli zaradené do Prílohy 1 Dohovoru. Návrh na ich zaradenie bol pripravený Maďarskom a bol oficiálne podporený Európskou úniou. Vyššia kategória ochrany znamená pre druhy zaradené v Prílohe 1 zvýšenú pozornosť a viac finančných zdrojov venovaných ochrane druhu. Toto je potrebné predovšetkým v prípade sokola rároha, nakoľko jadrová populácia v strednej Ázii dramatický klesá, čo opätovne potvrdzujú aj najnovšie údaje z roku 2011.

Na konferencii bolo zaradenie sokola červenonohého schválené bez väčšej diskusie, no v prípade sokola rároha bola zriadená špeciálna pracovná skupina, na riešenie konfliktu záujmov. Uskutočnilo sa sedem stretnutí tejto pracovnej skupiny, ktorá pracovala spolu 11 hodín a 56 minút na hľadaní kompromisu. Výsledkom je zaradenie druhu do Prílohy 1, s výnimkou populácie v Mongolsku. V rozhodnutí sa tiež uvádza, že viacero krajín s týmto výsledkom nesúhlasí, ale akceptuje ho. Okrem toho, ak dôjde k zlepšeniu ochranárskeho statusu druhu v danej krajine, táto môže požiadať o preradenie druhu do Prílohy II. Rozhodnutie vyzýva na sformovanie špeciálnej skupiny pre sokola rároha, ktorá musí pripraviť celosvetový program ochrany druhu (v spolupráci s dotknutými krajinami) a musí zabezpečiť jeho implementáciu.

Toto posilnenie medzinárodnej ochrany druhov je predovšetkým zásluha Maďarska, nakoľko návrh bol pripravený Maďarskom počas jeho predsedníctva EÚ. Návrh zostavili odborníci z Ministerstva rozvoja vidieka, Riaditeľstva národného parku Bükk a MME/BirdLife Maďarsko. Po pomerne dlhej a náročnej diskusii členské štáty EÚ návrh schválili. Následne bol predložený Konferencii Dohovoru, ako spoločný návrh EÚ.


Pôvodný návrh môžete nájsť tu >>


Schválené rozhodnutie >>

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .