Мая във Войводина

На 15 септември 2011 г. служители на „Милвус груп” (Milvus Group), работещи по проект Лайф+ „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” взеха участие в експедиция до Войводина, в северната част на Сърбия. 

Ловни соколи жертва на токови удари

Още един ловен сокол загина от токов удар преди няколко дни, този път в Турция. Жертвата е едногодишен кримски ловен сокол със сателитен предвател. Обобщавайки даниите можем да заключим, че токовите удари значително влияят на популацията на ловния сокол.

Млади ловни соколи бяха снабдени с радиопредаватели (РРТ) в Словакия

Екип от словашката организация „Опазване на грабливите птици в Словакия” постави 4 радиопредаватели в рамките на дейността по измерване на ефекта от ветроенергийните паркове върху популацията на ловния сокол. Четири млади птици от 3 гнезда, разположени в близост до границата с Австрия и Унгария, бяха маркирани.

Широк медиен отзвук от първата пресконференция за проекта по програма LIFE за опазване на ловния сокол в България

Във връзка с 1 април – Международния ден на птиците, БДЗП представи на пресконференция в Националния пресклуб в БТА най-новия природозащитен проект, по който организацията е партньор – „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09 NAT/HU/000384).

Електропроводите и смъртността на птиците в Европа

120 експерти от 29 страни участваха в конференцията „Електропроводите и смъртността на птиците в Европа”, организирана от BirdLife International иBirdLife – Унгария (ММЕ). Конференцията бе проведена в центъра на MAVIR– унгарската компания - оператор на елекропреносната мрежа, а основната тема бяха проблемите, свързани с токовите удари – основен фактор за смъртността при птиците. На конференцията бяха представени дейностите по проекта за опазване ловния сокол по програма LIFE, свързани с електропреносната мрежа (изолация, монтиране на гнездилки). В конференцията взеха участие и трима души от БДЗП, а чрез българския екип на настоящия проект информацията от конференцията беше предадена на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), който активно съдейства на дейностите за опазване на ловния сокол в България.

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .