Ловният сокол и вечерната ветрушка в Приложение I на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни

На 10-тата конференция на страните по Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (известна като Бонската конвенция) два вида грабливи птици - вечерната втрушка и ловния сокол – бяха включени в Приложение I. Предложението дойде от Унгария и беше официалнo внесено от Европейския съюз. По-високата категория на защита означава по-голямо внимание и повече средства за видовете, включени в Приложение I. В случая с ловния сокол това е особено необходимо, тъй като централно- азиатската популация намалява с драстични темпове, което потвърждават и последните данни от 2011 г.

Конференцията одобри вписването на вечерната ветрушка без големи дискусии, докато за ловния сокол бе сформирана отделна работна група, която да разреши конфликтите на интереси. Групата бе свикана седем пъти и работи в продължение на 11 часа и 56 минути, докато намери компромисно решение. В резултат на това видът бе включен в Приложение I (с изключение на монголската популация), като резолюцията отчита несъгласието и на други страни, но приема предложението. В допълнение, в случай на подобрение на природозащитния статус на вида в дадена страна, тази страна може да поиска преместване на вида отново в Приложение II. Резолюцията изисква сформиране на оперативно звено, което да изготви световен план за опазване на вида (в сътрудничество със засегнатите страни) и да започне да го прилага. 

Този принос към по-доброто опазване на вида в международен план е важен успех за Унгария, тъй като предложението беше изготвено от тази страна по време на унгарското председателство на ЕС. Експерти от Министерството на селското развитие, Дирекцията на Национален парк „Бюк” и ММЕ / БърдЛайф Унгария подкрепиха предложението. След доста продължителни и тежки дебати страните-членки на ЕС одобриха предложението и то беше внесено на Конференцията на Конвенцията като общо предложение на ЕС. 

Принос за успеха има и БДЗП, което с аргументирано становище подкрепи необходимостта от повишаване природозащитния статут на ловния сокол.


Оригиналното предложение можете да видите тук >>


Одобрената резолюция >>

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .